Torsby kommun
Torsby kommun

Räddningstjänst

Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att arbeta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Vi vill skapa en säker och trygg kommun för dig som bor eller vistas i Torsby kommun.

Räddningstjänstens uppgifter

De områden som räddningstjänsten både arbetar förebyggande med och rycker ut på är förutom bränder även trafikolyckor, drunkningstillbud, översvämningar, utsläpp av farliga ämnen och ett flertal andra händelser av varierande slag.

En viktig brandförebyggande åtgärd som räddningstjänsten ansvarar för är sotning och brandskyddskontroller vilka utförs av den skorstensfejarmästare som verkar i kommunen.

Förebyggande arbete

Utbildningar

Räddningstjänsten bedriver även ett skadeförebyggande arbete genom att erbjuda olika utbildningar till privatpersoner och företag och dess personal. 
På våra kurser får du bland annat lära dig hur du

 • som enskild kan hantera en olycka
 • genomför en hjärt-lungräddning
 • hanterar en brandsläckare
 • släcker bränder
 • gör din verksamhet eller bostad brandsäker

Händer det en olycka nära dig och du är på plats före räddningstjänst eller ambulans kan din insats bli livsavgörande om du har lärt dig vad du kan göra.

Tillsyner

Räddningstjänstens arbete för en säker och trygg kommun innebär även att vi utför tillsyner hos företag och andra verksamheter för att säkerställa att har ett säkert brandskyddarbete.

IVPA – I väntan på ambulans

IVPA innebär att personalen på en närbelägen brandstation larmas ut till någon som väntar på en ambulans vid ett livshotande tillstånd. Räddningstjänstpersonalen kan då börja utföra till exempel hjärt- och lungräddning, första hjälpen och syrgas. Samtliga räddningstjänster ärutrustade med hjärtstartare (defibrillatorer) – allt i syfte att rädda liv.

Nytt avtal med Landstinget i Värmland

I början av 2018 teckande Landstinget i Värmland ett nytt avtal med Torsby kommun om när räddningstjänsten ska rycka ut på akuta sjukvårdslarm och nu gäller kategorierna

 • hjärtstopp (eller misstanke om detta)
 • andningsstopp (eller misstanke om detta)
 • svåra trauman

Syftet med de nya avtal som tecknas är att all på sikt ska få samma hjälp oavsett vilken kommun invånaren bor i, samt att SOS-alarms larmoperatör ska ha liknande utlarmningsrutiner för hela länet. Tidigare har avtalen sett olika ut i olika kommuner. De tre kriterierna är tillstånd brandpersonalen kan möta på en olycksplats och deras regelbundna utbildning är riktad mot detta.

Nya rutiner hos landstingets ambulanssjukvård innebär också en förstärkning av ambulanssjukvården i Likenäs under den tid Branäs har säsong. Där finns i dagsläget en ambulans, då den rycker ut kommer en ambulans från Torsby i större utsträckning att skickas som backup.

Vill du veta mer om IVPA, ring räddningschef Mats Moberg på tfn 0560-161 25, eller via e-post mats.moberg@torsby.se

Om att larma 112

Du som drabbats av en olycka, kommer till en olycksplats eller själv befinner dig i en nödsituation och behöver ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, giftinformation eller jourhavande läkare ska aldrig tveka att ringa SOS Alarm på tel nr 112.
Det går alltid att ringa 112 var man än befinner sig och numret fungerar alltid. Med hjälp av det telefonnummer du ringer i från kan larmoperatören se från vilken adress samtalet kommer. Ringer du från en telefonautomat är det bara att lyfta luren och slå 112 och ringer du från en mobiltelefon ska du slå 112 utan riktnummer.

Att tänka på när du ringer 112

 • tala utförligt om vad som hänt
 • tala om vem du är och varifrån du ringer
 • tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer

Så ska du agera vid en olycksplats

Om du kommer först till en olycksplats är ditt agerande viktigt. Här är några råd.

 • Behåll lugnet.
 • Se till att någon tar ledningen om det finns fler personer på olycksplatsen som kan hjälpa till.
 • Den som tar ledningen ska skaffa sig en överblick och därefter ge order för att förhindra ytterligare skada.  Till exempel genom att varna andra trafikanter vid en trafikolycka.
 • Ge första hjälpen.
 • Håll obehöriga borta.
 • Alarmera och ordna vägvisning.

När du har ringt 112 till SOS Alarm och begärt räddningstjänst skickar de ut larmet till den station som ligger närmast olyckan. Ibland larmas mer än en station ut beroende händelsens storlek och omfattning.

Räddningstjänstens personal

Våra brandmän är deltidsanställda och de har alla ett annat heltidsarbete.
Det finns fyra beredskapsgrupper vid varje station. Varje grupp består av en brandförman och ett varierande antal brandmän beroende på vilken station de tillhör. Varje grupp har beredskap dygnet runt i genomsnitt sju dygn per månad i bland mer. Ett antal poolanställda brandmän finns också vid varje station som går in i beredskapsgrupperna och täcker upp för sina kollegor när någon av olika anledningar inte kan ha sin beredskap.

Totalt är vi drygt nittio anställda inom kommunens räddningstjänst.

När larmet går

Vid larm är det händelsens storlek som avgör hur många brandmän som larmas ut. SOS Alarm skickar ut larmet i första hand till brandmännen i den grupp som har beredskap men vid en större händelse larmas flera brandmän än beredskapsgruppen.
Vi har så kallad "fri inryckning" i vår kommun. Det betyder att även andra brandmän som inte har beredskap men som finns i närheten och sett att det gått ett larm ofta också för att hjälpa den ordinarie beredskapsstyrkan.
Räddningstjänstens fem stationer rycker varje år ut på omkring fem hundra larm.

Här finns våra stationer

 • Räddningstjänstens stationer finns i Torsby, Östmark, Vitsand, Stöllet och Sysslebäck. Närheten är viktig för att den närmaste räddningsstyrkan snabbt ska nå fram till olycksplatsen och kunna starta hjälparbetet.

Fakta om Torsby brandstation

Brandstationen i Torsby är bemannad dagtid under vardagar av räddningstjänstens heltidspersonal som består av fem personer.

 • Räddningschef
 • Ställföreträdande räddningschef
 • Säkerhetssamordnare
 • Materielansvarig
 • Brandinspektör
 • Administratör

Dygnet runt finns dessutom en Räddningschef i Beredskap (RCB) tillgänglig. Det är räddningschefen och ställföreträdande räddningscheferna i Torsby och Sunne kommuner som samarbetar med denna beredskap. RCB kontaktas via SOS Alarm och har beredskap även i hemmet. Den chef som har RCB-beredskapen har då högsta ansvaret för händelser som inträffar inom både Sunne och Torsby kommuner. Ansvaret sträcker sig geografiskt från kommungränsen mot Kils kommun och Hagfors i söder, riksgränsen mot Norge i norr och väster och länsgränsen mot Dalarna i öster.

Den chef som har denna beredskap måste alltid ha respektive stations befälsbil med sig var denne än befinner sig under sin beredskapsperiod som omfattar sju dygn. Utryckning måste ske omedelbart när larmet går.

När du behöver hjälp från Torsby brandstation larmas ett befäl och sex deltidsbrandmän. Stationens fordonspark består av en släck- och räddningsbil, en tankbil, ett höjdfordon, två mindre fordon, ett reservfordon och en bil för räddningschef i beredskap.

Östmark, Vitsand och Stöllet brandstationer

Dessa tre stationer har lika bemanning och likadan fordonspark. Vilka av dem som får larmet beror på vem av dem finns närmast den händelse som inträffat. När larm går till någon av dessa stationer larmas i första hand beredskapsgruppen som består av ett befäl och två brandmän per station. Fordonsparken på varje station består av en släck- och räddningsbil samt ett mindre fordon för bland annat IVPA-larm.

Sysslebäck brandstation

När Sysslebäck är närmast händelsen som skett larmas ett befäl och tre brandmän. De fordon som finns här är en släck- och räddningsbil, en tankbil, ett mindre fordon för bland annat IVPA-larm och en befälsbil.

Organisation för krisstöd

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd.
Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologist och socialt stöd med utbildad personal. Inom varje kommun finns krisstödsgrupper ofta kallade POSOM-grupper. Kommunen har enligt lag ett ansvar att ge ett sådant stöd och omhändertagande vid katastofer, större olyckor eller händelser där många behöver ett omfattande stöd.

POSOM, utbildade stödpersoner

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Huvuduppgiften för dessa grupper är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta information- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen.

POSOM-verksamheten i Torsby kommun består av en ledningsgrupp på 
elva personer som är indelade i en södra och norra del då avstånden i vår kommun är stora.

I ledningsgruppen finns representanter från:

 • kyrkan
 • socialtjänsten
 • räddningstjänsten
 • polisen
 • skolan
 • landstinget


Stödpersonerna är utbildade i psykiska reaktioner som kan bli resultatet av traumatiska händelser. Om POSOM-grupperna ska kopplas in efter en händelse avgörs av räddningsledare, ambulanspersonal och liknande via SOS Alarm.

Sammankallande för POSOM i Torsby kommun är Andreas Uppvall.

Så styrs räddningstjänstens uppdrag

Räddningstjänstens uppdrag styrs av lagar förordningar och handlingsprogram.

Följande lagar reglerar arbetet

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Lagen om extra ordinära händelser

Via länken msb.se/lag och ratt finner du dessa tre lagar som styr räddningstjänstens uppdrag. När du kommer till denna webbsida skriver du den lag du vill veta mer om i sökrutan.

Förutom lagar finns ett handlingsprogram som anger hur arbetet med skydd mot olyckor ska bedrivas inom Torsby kommun. Detta program är antaget av Torsby kommunfullmäktige. Arbetet med ett nytt handlingsprogram för kommande mandatperiod pågår.

Extraordinära händelser

Räddningstjänsten ansvarar för planeringen om det skulle inträffa en extra ordinär händelse. Det vill säga om något händer som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver snabba insatser av kommunen. Detta arbete innebär bland annat att ha övningar med kommunens personal och politiker och att ha en aktuell och uppdaterad handlingsplan.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon: 0560-108 35
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Mats Moberg
 • tf räddningschef
 • Tfn: 0560-161 25
 • Mobil: 070-518 01 58
 • E-post: mats.moberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen