Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • TF Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Torsby Sotningsdistrikt AB

Skorstensfejarmästare: Jan Olsson
Tfn: +4656410035 (vardagar kl. 10-12)
Mobil: +46705100578
E-post: info@torsbysotaren.se

Brandskyddskontroller

Denna kontroll är en besiktning som utförs för att upptäcka om brand kan förhindras att uppstå när man eldar i sin panna eller spis. Kontrollen är lagstiftad och görs i alla fastigheter som har eldstäder.

Vem utför brandskyddskontroller i Torsby kommun?

Brandskyddskontroller i hela Torsby kommun utförs av en privat sotningsfirma på kommunens uppdrag.

Så här kan du komma i kontakt med dem:

Sotningsfirman Torsby Sotningsdistrikt AB
Telefon kontoret: 0564-100 35 (tel.tid varje vardag mellan 10.00 - 12.00)
Mobil skorstensfejarmästare Jan Olsson 070-510 05 78
E-post: info@torsbysotaren.se

Vad kostar en brandskyddskontroll?

Avgifterna (taxorna) för brandskyddskontroll beslutas av kommunen. Taxorna baseras på ett sotningsindex som fastställs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Varför ska det utföras brandskyddskontroller?

Att brandskyddskontroller ska göras är det lagstiftat om i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) vars syfte är att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö. Alla Sveriges kommuner är därför skyldiga att se till att brandskyddskontroller görs enligt de riktlinjer som finns.

Denna kontroll utförs i förebyggande syfte för att upptäcka brister i och omkring fastighetens eldstäder och rökkanaler. Det är mycket viktigt att fastighetsägaren får information om vilken brandrisk som finns vid eldning i eldstäderna så att bristerna kan åtgärdas innan någon brand uppstår.

Kontrollerna utförs av särskilt utbildad tekniker och inte av sotaren. Detta innebär att sotning och brandskyddskontroll görs vid två olika tillfällen, eftersom uppdragen utförs av två olika personer som har två helt olika tidsintervaller att ta hänsyn till.

För att kommunen ska uppfylla lagkraven som finns i LSO har kommunen beslutat att överlämna ansvaret till miljö,- bygg- och räddningsnämnden som har gett räddningstjänstavdelningen i uppdrag att arbeta för att brandskyddskontroller utförs eftersom detta räknas som brandförebyggande verksamhet. Räddningstjänsten har därför tecknat avtal med en privat sotningsfirma som utför dessa kontroller då kommunen inte har egen sotningspersonal anställd.

Brandskyddskontrollens omfattning

Brandskyddskontrollen omfattar eldstäder, rökkanaler, skorsten, tak och takstegar. Även byggnadsdelar som ansluter till eldstäder och rökkanaler samt de utrymmen där eldstäderna finns uppställda kontrolleras.

Intervaller för brandskyddskontroll

Intervallerna för hur ofta brandskyddskontroller ska göras fastställs av den statliga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Samma intervaller gäller för hela riket.

MSB har beslutat om nya intervaller vilka succesivt kommer att introduceras från och med 1 januari 2015. De nya intervallerna är på tre respektive sex år.

I sammanställningen här nedan över de vanligaste förekommande eldstäderna ser du de nya intervallerna. De intervaller som har gällt till och med 2014 är angivna inom parentes.

Intervaller

Eldstäder

Intervaller

Värmepanna, fast bränsle (ved, pellets, flis)

3 år (2 år)

Värmepanna, tung eldningsolja

3 år (4 år)

Värmepanna, lätt eldningsolja

6 år (8 år)

Värmepanna, annat bränsle t.ex. gas

6 år (8 år)

Värmepanna, helautomatisk för pellets

6 år (8 år)

Värmepanna, värmecentral övervakad av personal

6 år (8 år)Köksspisar, fast bränsle

3 år (2 år)

Köksspisar, som används i begränsad omfattning

6 år (8 år)Lokaleldstäder, som är den primära källan för uppvärmning av det utrymme där den är uppställd

3 år (2 år)

Lokaleldstäder, som inte är den primära källan för uppvärmning av det utrymme där den är uppställd

6 år (8 år)

Lokaleldstäder, som finns i fritidshus

6 år (8 år)Imkanaler, storkök

2 år (2 år)


Lagstiftning

Vill du veta mer i detalj om vad det står i Lagen om skydd mot olyckor och dess föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6. När du kommit in på MSB:s webbsida skriver du lagens namn eller föreskriftens beteckning i sökrutan på deras webbsida.

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: