Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Kerstin Velander
 • Fritidschef
 • Tfn: +4656016690
 • Mobil: +46703136009
 • E-post: kicki.velander@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Folkhälsoarbete

Här kan du läsa om vad som menas med folkhälsa, ett viktigt och ständigt pågående arbete som sker ute i våra kommuner. Där man jobbar för att skapa goda förutsättningar för hälsa på lika villkor för alla invånare

Hälsa är en viktig resurs både för individen, företaget och samhället. När man pratar om en befolknings hälsa används ofta begreppet folkhälsa.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Hälsans bestämningsfaktorer

Det är många olika faktorer som avgör en individs hälsa. Forskning visar att de flesta folksjukdomar och folkhälsoproblem beror på flera olika faktorer och förhållanden som samverkar. Det är sällan en enda faktor som är tillräcklig för att en person ska bli sjuk.

Individuella faktorer

Ålder, kön och gener ät tre viktiga faktorer som påverkar individen.

Individuella levnadsvanor

De här faktorerna är några av de skyddsfaktorer som finns: goda matvanor, fysiska aktivitet, meningsfull fritid, återhämtning, närhet till natur och kultur.

De här exempel på några av riskfaktorerna: tobaksbruk, alkoholmissbruk, narkotikabruk, dopning, läkemedelsmissbruk, spelberoende, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet, övervikt och fetma.

Närmiljö

Nära relationer och socialt stöd är viktiga faktorer kring individer och familjer.

Levnadsvillkor och arbetsförhållanden

Bostad, arbetsmiljö, skola, arbetslöshet, utbildning, livsmedelsproduktion, hälso- och sjukvård, vatten och avlopp med mera påverkar individernas hälsa.

Socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer

Viktiga parametrar är också graden av jämlikhet i samhället, relationer mellan könen, graden av social stabilitet och nationell säkerhet.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär insatser för att förebygga sjukdom och främja hälsa. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Enligt den svenska folkhälsopolitiken bör folkhälsoarbetet ha människors behov av integritet och valfrihet som grund. Barn och unga samt äldre är särskilt angelägna målgrupper för det hälsofrämjande arbetet.

De åtta folkhälsomålen

Riksdagen har beslutat att anta åtta målområden:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsa är allas ansvar

Alla kan påverka sin egen och sina närståendes hälsa till stor del, men allt går inte att påverka på individnivå. Kommun, landsting, stat, näringsliv, frivilligorganisationer, internationella förbund är viktiga aktörer som påverkar individens möjlighet att leva ett hälsofrämjande liv.

Innehållsansvarig: Kicki Velander
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: