Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tillstånd, regler och tillsyn

De flesta verksamheter behöver inga tillstånd. Men det är viktigt att du tar reda på om det krävs tillstånd, registrering eller annan anmälan till någon myndighet innan du startar. Särskilda krav kan ställas på verksamheten i sig, lokalen eller på dig som ska driva verksamheten.

Din verksamhet kan behöva följa vissa regler. Dessa regler kan handla om att du måste anmäla din verksamhet, registrera den eller få ett särskilt tillstånd. Reglerna finns ofta beskrivna i lagtexter. Myndigheter som kontrollerar så att reglerna följs kan finnas på olika nivåer - i din kommun, i ditt län eller i hela landet. Kommuner och länsstyrelser är exempel på lokala och regionala myndigheter, medan Datainspektionen och Livsmedelsverket är myndigheter som finns i hela Sverige.

På hemsidan verksamt.se finns bra information för dig som funderar på tillstånd för din planerade verksamhet. Du kan även söka och få fram en lista med vad som krävs för en specifik bransch.

Du kan även kontakta näringslivsbolaget Tuab så guidar de dig inför din start av företaget.

LED- lots för enkel dialog

En gång per månad träffas en grupp med handläggare och verksamhetsledare från de kommunala enheterna miljö, bygg, räddning, socialförvaltningen, tekniska avdelningen, näringslivs- och besöksnäringsavdelningen och Tuab för att gå igenom förvaltningsövergripande ärenden för att få en snabbare hantering. Vi kallar arbetssättet Lots för enkel dialog (LED) och det är tänkt som ett sätt att öka tillgängligheten och ge en snabbare hantering av förvaltningsövergripande ärenden.

Har du som företagare ett tillståndsärende som du vill diskutera med den här gruppen så är du välkommen att boka in ett möte, kontakta Tuab, se kontaktrutan ovan.

Tillstånd som du söker hos kommunen

Avfallshantering

Allt farligt avfall ska transporteras och sedan tas om hand av någon som har särskilt tillstånd för detta. Vissa mängder farligt avfall får man transportera själv - då krävs en anmälan till länsstyrelsen. Läs mer om avfallshantering hos företag.

Alkohol- och serveringstillstånd

Sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får serveras mot betalning bara om man har tillstånd. Läs mer om alkohol- och serveringstillstånd.

Bygglov och bygganmälan

Om man som företagare vill bygga nytt eller bygga till gäller bygglovplikt för i stort sett alla åtgärder. Även om man inte utökar byggnadens area, kan vissa ombyggnationer och andra åtgärder då istället kräva bygganmälan. Läs mer om bygglov för företag.

Brandfarlig vara

Om man vill hantera brandfarlig vara inom industriverksamhet eller i publika lokaler krävs i regel tillstånd. Tillståndsplikten beror på vilken verksamhet man bedriver och den aktuella volymen som ska hanteras. Läs mer om brandfarlig vara.

Hygienisk behandling Öppnas i nytt fönster.

Hygienlokaler är lokaler där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. Tatuering, piercing, solarier och fotvårdsverksamheter är anmälningspliktiga till miljö-, bygg och räddningsnämnden. Läs mer om hygienisk behandling.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är verksamheter eller åtgärder som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa kan vara tillståndspliktiga hos länsstyrelsen eller anmälningspliktiga till miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Läs mer om miljöfarlig verksamhet.

Djurhållning och lantbruk

Även lantbruk är att anse som miljöfarlig verksamhet och det finns ett regelverk för gödselhantering, hantering av djurkadaver m.m. Läs mer om djurhållning och lantbruk.

Livsmedelshantering

Alla verksamheter som enligt livsmedelslagstiftningen klassas som livsmedelsföretag, ska ansöka om godkännande eller anmäla sin verksamhet för registrering för att få hantera, servera eller sälja mat eller tillhandahålla dricksvatten. Läs mer om livsmedelskontroll.

Torghandel

Torghandel sker på östra och västra sidan av Torsby Torg (Gamla torget) i Torsby under helgfria vardagar kl. 8-19, utom vid de traditionella vår- och höstmarknaderna och veckan före midsommar.

På östra sidan av torget finns fyra fasta och en tillfällig plats om vardera 3 x 5,5 meter. På västra sidan av torget finns tre fasta och två tillfälliga platser om vardera 3 x 4 meter. Här kan du läsa mer om hur du bokar plats och vad det kostar.

Använda kommunens mark

Om du som privatperson, förening, företag med flera, vill använda kommunens mark behöver du ha tillstånd. Det kan exempelvis gälla tävlingar, utställningar och olika evenemang.

Innehållsansvarig: Nils G Söderqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: