Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Anne-Li Jakobsson
 • Skolsköterska
 • Tfn: +4656016310
 • Mobil: +46732710191
 • E-post: anneli.jakobsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Annica Barhammar
 • Skolsköterska
 • Tfn:
 • Mobil: +46703133601
 • E-post: annicka.barhammar@torsby.se
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck
 • Malin Gustavsson
 • Skolsköterska
 • Tfn:
 • Mobil: +46702886261
 • E-post: malin.gustavsson@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2 Expeditionen
 • Maria Johansson
 • Skolsköterska
 • Tfn: +4656016309
 • Mobil: +46702570247
 • E-post: maria.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Yvonne Eriksson
 • Skolsköterska
 • Tfn: +4656016221
 • Mobil: +46703506221
 • E-post: yvonne.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insatser (EMI) är en del av skolans samlade elevhälsa men även en verksamhet som är reglerad av hälso- och sjukvårdens lagstiftning. Basprogrammet för hälsobesök är utarbetat av Socialstyrelsen.

Elevhälsoteamen på skolorna består av olika yrkesgrupper. Den medi­cinska delen omfattar skolsköterska och skolläkare. Vi ska stödja eleverna i att nå kunskapsmålen genom att arbeta för att de ska utveckla/behålla en god hälsa och bra lärmiljö. Vi är även delaktiga i skolornas generella förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Kontaktuppgifter till skolsköterskorna

Du finner kontaktuppgifter till skolsköterskorna under fliken "Kontakt".
Skolsköterskorna har hand om följande skolor:
Annicka Barhammar - Kvistbergsskolan, Stölletskolan, Frykenskolan åk 4-5
Malin Gustavsson - Frykenskolan åk 6-9 och RC
Yvonne Eriksson - Holmesskolan, Östmarks skola
Maria Johansson - Oleby skola, Stjerneskolan/studieförberedande program
Anneli Jakobsson - Stjerneskolan/yrkesinriktade program, IM och anpassad gymnasieskola.
Anneli är även verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser.

Skolläkare

Tid till skolläkare Jon Kleppenes, bokas hos skolsköterska.

Elevhälsans medicinska insatser

Eleven kan vid behov gå till skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. Det är genom skolsköterskan som du bokar tid hos skolläkaren. Både skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

Hälsobesök

Vi erbjuder elever hälsobesök i förskoleklass, år 2, 4, 7 och 1 i gymnasiet. Det innefattar allmänna hälsokontroller/tillväxt och hälsosamtal. Syftet är att bevara/förbättra hälsan och att identifiera eventuella hälsoproblem. Kompletterande hälsokontroller erbjuder vi vid behov och vid avvikelser konsulteras skolläkaren.

Inför hälsobesöket i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 får vårdnadshavare/elev fylla i en hälsoenkät. Den ligger till grund för kommande hälsobesök. Skolsköterskan hämtar även information av förskollärare/klasslärare för att bedöma om eleven har behov av stöd i något avseende. Hälsoenkäten i gymnasiets årskurs 1 fyller eleven i själv.

Vaccinationer

Årskurs 2 Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
Årskurs 5 Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) Dos 1 + dos 2.
Årskurs 8 Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Vi journalför alla vaccinationer enligt lag i ett nationellt vaccinationsregister.

När eleven får erbjudande om vaccination så krävs även skriftligt medgivande från hens vårdnadshavare. Hälso- och sjukvården utgår från, om annan information inte finns, att föräldrar med gemensam vårdnad agerar i samförstånd om enbart en skrivit under.

Information

Skolsköterskan kontaktar dig som vårdnadshavare via telefon eller skriftligt i de fall något avvikande upptäcks vid hälsobesöken. Du är själva välkommen att höra av dig om det är något du undrar inför eller efter hälsobesöket.

Journaler

I samband med skolstart upprättas elevhälsojournal elektroniskt. Journalen är sekretessbelagd. Regler om journalföring finns främst i patientdatalagen (2008:355) Efter avslutad skolgång arkiveras journalen i Torsby kommunarkiv.

Klagomålshantering

Anser du att ditt barn blivit felbehandlad av personal ur den medicinska elevhälsan är det viktigt att du framför det till verksamhetschefen för den medicinska elevhälsan i kommunen.
Blankett/e-tjänst finner du längre ner på denna sida.

Försäkringar

Uppgifter om kommunens försäkring för skolelever och kontaktuppgifter till aktuellt försäkringsbolag.

Barnkonventionen

Barnets rättigheter finns reglerade i barnkonventionen.

Specialkost

Det finns antagna riktlinjer för specialkost i förskola och skola i Värmlands län.

Innehållsansvarig: Anneli Jakobsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: