Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Anne-Li Jakobsson
 • Skolsköterska
 • Tfn: +4656016310
 • Mobil: +46732710191
 • E-post: anneli.jakobsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

ELSA i Värmland

ELSA består av insamlad och avidentifierad data från elevens hälsobesök hos skolsköterskan. Syftet med elevhälsodatabasen ELSA är att följa alla elevers hälsoutveckling över tid och i olika åldrar samt att få kunskap för att skolan ska bli en bra arbetsplats med fokus på alla elever.

Alla elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiets årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök inklusive ett hälsosamtal hos skolsköterskan. I samband med besöket fyller eleven och föräldrar i en hälsoenkät med frågor om hälsa, livsstil, trivsel och skolsituation. Även bakgrundsfaktorer som exempelvis kön, ålder, födelseland, boende och eventuell funktionsnedsättning ingår. Bakgrundsfrågorna möjliggör fördjupade analyser om vad som påverkar barns hälsa och livsvillkor.

Föräldrar svarar på hälsoenkäten hemma och de lämnar den i slutet kuvert till skolsköterskan. Elever i förskoleklass svarar på enkäten tillsammans med sina föräldrar. I årskurs 4 och 7 samt på gymnasiets årskurs 1 svarar eleverna själva på enkäten i skolan, innan eller i samband med hälsobesöket. En mindre grupp elever kan ha svårt att fylla i enkäten och får då hjälp av skolsköterskan. Efter samtycke från vårdnadshavare och äldre elever sammanställer skolsköterskan efter hälsosamtalet hälsouppgifter i elevhälsodatabasen ELSA. Svaren på hälsofrågorna får eleven prata med skolsköterskan om vid sitt hälsosamtal. Skolsköterskan har tystnadsplikt och insatser inom medicinska elevhälsan är frivilliga.

Samtliga resultat presenteras på gruppnivå, vilket innebär att inga barns identitet kommer att kunna röjas. Analyser av data i ELSA ger underlag för utvecklingsarbete på skol-, kommun- och länsnivå samt underlag för beslut och prioriteringar till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Data kan också komma att analyseras och presenteras i hälsorapporter och vetenskapliga artiklar. Samtliga kommuner och vissa friskolor i Värmland deltar i ELSA. Sammanställningar i ELSA görs årligen sedan läsåret 2009/2010.

Innehållsansvarig: Anneli Jakobsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: