Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bostadsförsörjningsprogram

Enligt lag ska alla Sveriges kommuner ange riktlinjerna för sin bostadsförsörjning i ett så kallat bostadsförsörjningsprogram. Riktlinjerna syftar till att skapa goda planeringsförusättningar och verka för att alla i kommunen ska leva i goda bostadsmiljöer.

Läs vårt bostadsförsörjningsprogram

Kommunfullmäktige i Torsby kommun antog 2022 nuvarande bostadsförsörjningsprogram. Programmet gäller perioden 2023-2026.

Här kan du läsa programmet i sin helhet.  Pdf, 2.8 MB.

Bostadsförsörjningsprogrammet i korthet

Programmet innehåller en kort besiktning av de fysiska förutsättningarna i kommunen: befolkningsstatistik, nuvarande utbud av bostäder, framtida bostadsbehov med mera. Därefter presenteras kommunens mål med bostadsförsörjningen och hur kommunen ska nå dessa.

Nuvarande och framtida bostadsbehov

Enligt programmet finns det idag ett underskott av bostäder i kommunen, både för bostadsrätter och hyresrätter. Totalt bedöms det finns underlag för i snitt 55 nya bostäder/ kommande fyra år. De tillkommande bostäderna bör vara både småhus, flerfamiljshus och speciallägenheter i varierande upplåtelseformer.

Kommunens mål med bostadsförsörjningen

I programmet presenteras ett övergripande mål med bostadsförsörjningen och tre underliggande delmål. Det övergripande målet är ”Torsby kommun ska vara en tillgänglig kommun med attraktiva livsmiljöer och hållbar livskvalité i livets olika skeden.”

De underliggande målen är att det i Torsby kommun ska finnas:

 • Ett brett utbud av bostäder i attraktiva lägen med närhet till service, naturmiljö och kulturupplevelser
 • Varierande boendemöjligheter och upplåtelseformer för livets olika skeden
 • Trygga boendemiljöer som skapar förutsättningar för god hälsa.

Strategier och verktyg

För att nå målen och möjliggöra en utbyggnadstakt på cirka 55 nya bostäder per år ska kommunen strategiskt arbeta med till exempel översikts-och detaljplanering, mark och exploatering information och marknadsföring. Även det allmännyttiga bostadsbolaget och fortsatt arbete med bland annat förturer, rabatter och hyresgarantier bedöms viktigt.

Uppföljning

Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet ska ske i arbetsgruppen årligen och revidering ske utifrån behov. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram ska antas innan valet 2026.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: