Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Roger Magnusson
 • Mätningsingenjör
 • Tfn:
 • Mobil: +46702327298
 • E-post: roger.magnusson@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Adresser och namnsättning

Varje byggnad ska ha en adress som anger vart huset ligger. Adressen utgör grunden för Postens verksamhet och för folkbokföringen. Dessutom är den till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.

Nybyggda hus

Gatunamn och gatunummer registreras av kommunen. Bygger du ett nytt hus ska du kontakta kommunen för att få en adress.

En lantmäteriförrättning kan vara en anledning till att adressen ändras. Först när en adress är satt kan folkbokföring ske. Om det saknas adress till en byggnad och dess entré/entréer är det fastighetsägarens skyldighet att meddela kommunen.

Vid uppsättningen av nya brevlådor ska Posten kontaktas.

Ärendegången

Vi skickar adressbeslut till lagfaren ägare som omgående ska meddela eventuella hyresgäster samt ombesörja skyltning av gällande adressnummer på fastigheten.

Kommunen ajourhåller adresserna i byggnads- och adressregistret som har en direktkoppling till Lantmäteriet. Informationen skickas till Posten Sverige AB som ger adresserna postnummer och postort, för att därefter sända tillbaka adresserna till Lantmäteriet. Skatteverket för in uppgifterna i statens personadressregister, SPAR, varifrån banker, försäkringsbolag och myndigheter hämtar information.

En adress måste finnas för alla bostadshus och från och med 2015 måste även fritidshus ha en adress.

Adresser och namn på gator

Tekniska avdelningen beslutar om adresser och namn på gator, vägar och allmänna platser inom detaljplanelagt område. Här kan du läsa mer om namnsättning av gator och adresser.

Namnsättning på landsbygden

När det gäller fastigheter på landsbygden sker namnsättningen i samråd med berörda fastighetsägare.

Adresser med gårdsnamn

Enligt Svensk adresstandard så ska alla adresser innehålla ett nummer/siffra efter gårdsnamnet.

Lantmäteriet och kommunerna ska i Fastighetsregistrets adressdel följa Svensk adresstandards (SIS) rekommendationer vad gäller belägenhetsadresser. År 2007 reviderades/ändrades adresstandarden som innebär att alla belägenhetsadresser ska ha en siffra som komplement till adressnamnet och det gäller även adresser med gårdsnamn. Detta för att underlätta databashantering mot olika myndigheter som exempelvis Skatteverkets folkbokföring samt att räddningstjänst, ambulans, taxi med flera ska hitta rätt.

Detta gäller alla kommuner i Sverige.

Sen är det upp till de boende på de här adresserna om och hur man vill använda sin siffra i gårdsnamnet eller inte. Siffran kommer att finnas med på brev från bland annat myndigheter men hur man gör med sin privata posthantering är upp till var och en.

Exempel på hur en adress ska vara uppbyggd enligt standarden: om adressen idag är till exempel Torsby Algården, det vill säga traktnamn och gårdsnamn, kommer adressen ändras till Torsby Algården 1.

Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat att alla lägenheter i flerbostadshus i Sverige ska ha ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet, kommunerna och fastighetsägarna har samarbetat för att upprätta registret.

Lantmäteriet ansvarar för lägenhetsregistret och kommunen uppdaterar och ajourhåller uppgifterna. Hos Torsby kommun är det tekniska avdelningen som håller registret aktuellt.

Fastighetsägare är skyldiga att lämna alla uppgifter till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet.

Innehållsansvarig: Roger Magnusson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: