Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola (tidigare kallad grundsärskola) är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Våra anpassade grundskolor

Vilka elever har rätt till anpassad grundskola?

Anpassad grundskola är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Vad är anpassad grundskola?

Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Alla barn i Sverige ska gå i skolan från det att de fyller sju år. Skolplikten innebär att alla elever har rätt och skyldighet att delta i utbildning i nio år. Elever i den anpassade grundskolan har rätt till ett tionde så kallat frivilligt skolår, för att bredda och fördjupa sina kunskaper.

Den anpassade grundskolan har en egen läroplan och egna kursplaner. Inom anpassad grundskola finns en särskild inriktning mot specifika ämnesområden (tidigare kallad träningsskola). Där får eleverna läsa andra ämnesområden.

Här hittar du mer information om anpassad grundskola med inriktning mot ämnesområden.

Undervisningen kan organiseras på olika sätt. En elev kan exempelvis gå i en mindre anpassad grundskoleklass med högre personaltäthet än övriga klasser. Det är också vanligt att lärare och assistenter har specialkompetens i dessa klasser. En elev i anpassad skola kan också få sin undervisning i en grundskoleklass. Där läser eleven efter den anpassade grundskolans kursplan. Vi anpassar undervisningen till eleven. Det gör att man som elev kan följa klassens arbete utifrån sina förutsättningar.

Så långt det är möjligt ska eleverna få en utbildning som motsvarar den som man får i grundskolan. Eleverna läser ungefär samma ämnen som grundskolans elever. Undervisningen anpassas efter varje elev och det gör att man kan anpassa arbetssätten.

Här hittar du som vårdnadshavare information om anpassade grundskolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om anpassade grundskolan.

Ansökan till anpassade grundskolan

För att vi på barn- och utbildningsnämnden ska kunna utreda om ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola måste vi ha ditt godkännande.

Innan barnet kan börja i den anpassade grundskolan görs en utredning som består av fyra fristående bedömningar:

 1. pedagogisk bedömning av barnets förmåga att nå grundskolans kunskapskrav
 2. medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
 3. social bedömning av bakgrundsfaktorer eller sociala hinder för inlärning
 4. psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå

När vi har gjort detta gör vi en samlad bedömning och fattar beslut om ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola eller inte. Om vi bedömer att ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola så kallar vi det för att eleven har blivit mottagen i den anpassade grundskolan. När du får besked om att ditt barn är mottagen i den anpassade grundskolan får du också veta om ditt barn ska läsa ämnen eller ämnesområden.

Integrerad undervisning

En elev som tas emot i den anpassade grundskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev. Lärarna arbetar för att eleverna ska vara delaktiga i klassen, och anpassar i hög grad undervisningen utifrån elevernas behov.

Anpassad grundskola med inriktining mot ämnesområden

För elever som har svårt att nå den anpassade grundskolans kunskapskrav finns anpassad grundskola med inriktning mot ämnesområden (tidigare kallad träningsskola) där eleven läser mot ämnesområden istället för ämnen.

Här kan du läsa mer om anpassad grundskola med inriktning mot ämnesområden.

Gymnasieutbildning efter anpassad grundskola

Utbildningen i den anpassade gymnasieskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller anpassade grundskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven fortsatt tillhör målgruppen eller inte.

Här kan du läsa mer om anpassad gymnasieskola.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: