Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Flytt av felparkerade fordon

Om ett fordon står trafikfarligt, det vill säga hindrar trafiken, försvårar vägunderhåll eller vägarbete, kan kommunen komma att flytta fordonet. Det gäller även långtidsuppställda fordon.

Vem ska jag kontakta?

Fastighetsägare som besväras av felparkerade fordon på tomtmark och om fordon behöver flyttas från gatumark kan allmänheten vända sig till tekniska avdelningen, Lars Eriksson.

Statliga vägar

På det statliga vägnätet har Trafikverket rätt att flytta felparkerade och över­givna fordon.

Regler för flyttning och omhändertagande

Torsby kommun har fått länsstyrelsens generella tillstånd att flytta fel­parkerade fordon, och reglerna är godkända av kommunstyrelsen.

(Reglerna nedan gäller inte fordonsvrak.)

Det är inte frågan om någon polisiär verksamhet eller bötfällning som kommunen ska sköta, utan flyttning av övergivna fordon och fordon som står felaktigt långtidsparkerade.

Allmänt

Denna rutin avser flyttning och omhändertagande av fordon som står fel­parkerade på gatumark och uppställda i kommunen på andra platser än inom vägområdet för allmän väg som staten är väghållare för. Fordon får inte flyttas utan att beslut om detta har fattats av bemyndigad tjänsteman på Torsby kommun eller av polismyndigheten.

Beslut om flyttning av fordon får meddelas och verkställas av Torsby kommun, med stöd av Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, 2 § 2a och 2 § 2c samt 16 § näst sista stycket

A) Ett fordon är felparkerat och försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg(2 § 2a FFF).

B) Ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe i minst sju dygn.(2 § 2c FFF). (långtidsparkering).

C) Flyttning/omhändertagande av registrerade fordon som står felparkerade på tomtmark:

Innan fordon flyttas

När ett fordon måste flyttas, med stöd av ovan nämnda punkter, ska ett protokoll upprättas. Detta protokoll utgör underlag för Torsby kommuns beslut om fordonsflyttning och ska sändas till bemyndigad tjänsteman. Är situationen akut kan beslut inhämtas per telefon. Till protokollet ska ett eller flera foto på aktuellt fordon bifogas, varav det på något utav fotona skall synas ett rött meddelande med uppmaning att flytta fordon enligt FFF(1982:198). Av meddelandet skall framgå att ägaren uppmanas att flytta fordonet senast inom sju dygn. Av meddelandet ska också framgå att fordonet flyttas, om uppmaningen inte följs.

Beslut om flyttning ska verkställas omedelbart om det behövs med avseende på ändamålet med flyttningen. Det röda meddelandet på bilen behövs inte i detta fall.

I övriga fall, då flyttning inte behöver ske omgående, ska fordonsägaren förutom genom det röda meddelandet på fordonet, i möjligaste mån meddelas per telefon eller genom utskick av brev, vad som händer om fordonet inte flyttas inom sju dygn först (för fordon som står på tomtmark , gäller en månad efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren och denne ej anträffats)

I samband med flyttningen lämnar kommunen in eventuella värdeföremål till polisens hittegodsavdelning. Flyttning skall diarieföras.

Taxa för hantering

Vår taxa för hantering och förvaring av fordon på av Torsby kommun anordnad uppställningsplats, är 30 kr/dygn utöver själva flyttnings­kostnaden.
Ägarens betalning inkasseras när denne hämtar ut sitt fordon. För fordon som lämnas in av fastighetsägare som inte är ägare av fordonet, ska fastighetsägaren stå för mellanskillnaden mellan kostnader och intäkt för fordon som säljs eller skrotas och där den tidigare ägaren inte kan drivas att betala.

Ägarbyte och avregistrering

När ägarbyte och avregistrering anmälts av kommunen, betalas över­skjutande skatt och skrotningspremie ut till Vägverket. Om det finns kvar­skatt på bilen, minskas skrotningspremien med kvarskattebeloppet dock högst med skrotningspremiens storlek. Eftersom skrotningsfirman på detta sätt inte får del av skrotningspremien, ersätts de av kommunen. (vi måste komma överens med skrotningsfirma i förväg vad de ska ha betalt för sitt arbete).

Vi måste vara säkra på att registreringsskyltarna tillhör det fordon de sitter på. Ett sätt att kontrollera detta är genom bilmodell, färg eller läsa av chassi­nummer.

En dokumentation av fordonets skick måste göras när vi anser det som vrak.

Beslut om flyttning

När kommunen, utifrån upprättade protokoll, beslutat om flyttning av fordon, meddelas att flyttning kan verkställas. Av beslutet framgår vart bilen ska transporteras (reningsverket). Beslut skickas med post.

Processflöde vid flyttning av fordon

1. Anmälan sker till kommunens tekniska avdelning.

2. Det klistras en röd lapp på fordonet med uppmaning till fordonsägaren att flytta fordonet. Ett protokoll upprättas.

3. Bemyndigad tjänsteman tar beslut om flyttning.

4. Efter beslutet flyttas forodnet till kommunens uppställningsplats.

5.a. Fordonsägaren underrättas om att flyttning verkställts och att fordonet tillfaller Torsby kommun om det inte hämtas ut inom tre månader samt att ägaren ska betala flyttnings­kostnader m.m. innan fordonet får hämtas ut.

5 b. Om fordonsägaren är okänd ska kungörelse ske att flyttning verkställts och att fordonet tillfaller Torsby kommun om det inte hämtas inom tre månader samt att ägaren ska betala flyttningskostnader m.m. innan fordonet får hämtas ut. Kungörelse om flyttning av fordonet anslås senast under veckan efter flyttningen ägt rum och lämnas tillgängligt hos polis­myndigheten. (Förordning 1993:1420).

6. Polismyndigheten underrättas om att fordonet flyttats och om det skrotas.

7. Efter tre månader övergår äganderätten till Torsby kommun. Anmälan görs då om ägarbyte till Bilregistret på särskild blankett. Om vi väljer att skrota ska vi (på samma blankett) samtidigt begära avregistrering.

Avgift för hantering och förvaring av felparkerade fordon

Kommunfullmäktiges beslut 2005-06-22 § 87:

"För hantering och förvaring av felparkerade fordon på av kommunen anordnad uppställningsplats fastställs en avgift på 30 kr per dygn, utöver själva flyttningskostnaden".

Innehållsansvarig: Lars Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: