Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna rätt att ha sina sammanträden öppna för allmänheten. Här kan du läsa riktlinjerna för öppna sammanträden.

Kommunfullmäktige gav 1998-01-29 § 25 Torsby kommuns nämnder och styrelser rätt att ha sina nämndsammanträden offentliga givet de begränsningar som finns i KL 6:19a.

I underlaget till beslut ingår tre delar:

 • Kommunallagen om offentliga sammanträden
 • Allmänna riktlinjer för Torsby kommuns offentliga nämndsammanträden
 • Riktlinjer för den enskilda nämndens sammanträden - varje nämnd beslutar om dessa.

Kommunallagen om offentliga sammanträden

I kommunallagens Kap 6 § 25, (SFS 2017:725) kan kommunala nämnders och styrelsers sammanträden hållas offentliga. (Dock ej AU-sammanträdet etc.)

KL kap 6 § 25 har följande lydelse:

Stängda dörrar, offentliga sammanträden

En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 2009:400)

Allmänna riktlinjer för Torsby kommuns nämnders offentliga sammanträden

Kommunfullmäktige gav 1998-01-29 § 25 Torsby kommuns nämnder och styrelser rätt att ha sina nämndsammanträden offentliga givet de begränsningar som finns i KL 6:25.

Huvudregeln

Huvudregeln är att nämndsammanträdena är slutna. Men kommunens nämnder och styrelser får besluta att sammanträdena helt eller delvis ska vara offentliga.

Utskottens sammanträden får inte vara offentliga

Regeln om offentliga sammanträden gäller endast nämndens sammanträden i plenum, inte utskottens eller andra beredande organs sammanträden, t.ex. presidiemöten eller liknande.

Vissa ärenden får inte behandlas när allmänheten är närvarande

Kommunallagen förbjuder uttryckligen offentliga sammanträden när nämnden behandlar sekretessbelagda ärenden eller ärenden som avser myndighetsutövning.

Av förarbetena till kommunallagens regel om offentliga nämndsammanträden framgår att också ärenden som endast bereds av nämnden för avgörande av fullmäktige, eller i vissa fall annan nämnd, inte lämpar sig för offentliga sammanträden. Exempel på beredningsärenden som inte bör behandlas på offentligt sammanträde är nämndernas budgetframställningar till fullmäktige.

Allmänheten måste på något sätt få veta att sammanträdet är öppet

Allmänheten ska upplysas om när och var det offentliga nämndsammanträdet äger rum och bör också upplysas om vilka ärenden som kommer att tas upp på detta sammanträde. Det är nämnden som själv bestämmer den mest lämpliga formen.

Nämnden beslutar om allmänhetens närvarorätt

Om nämnden bestämt att sammanträdena skall vara offentliga bör det på t.ex. protokollets första sida framgå vid vilka ärendeparagrafer som sammanträdet var offentligt. Ytterligare uppgifter, t.ex. om vilka personer som representerade allmänheten vid sammanträdet, bör inte protokollföras.

Yttranderätt för allmänheten kräver enhälligt beslut i nämnden

Beslut om yttranderätt för andra än de som uttryckligen enligt kommunallagen kan medges närvarorätt, t.ex. praktikanter m.fl., torde kräva ett enhälligt beslut i nämnden. Ett sådant beslut måste upprepas vid varje aktuellt tillfälle, dvs. normalt vid varje nytt sammanträde. Denna regel torde också gälla närvarande allmänhet. Möjligheten att ge allmänheten yttranderätt vid offentliga sammanträden bör dock tillämpas restriktivt.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: