Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kvistbergsskolan
 • Telefon:
 • E-post: kvistbergsskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 680 60 Sysslebäck
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30 Sysslebäck

Person

 • Lina Rimnäs
 • Skolassistent
 • Tfn:
 • Mobil: +46732747708
 • E-post: lina.rimnas@torsby.se
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck
 • Madelene Çiçek
 • Rektor
 • Tfn:
 • Mobil: +46702750946
 • E-post: madelene.cicek@torsby.se
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kvistbergsskolans fritidshem

Kvistbergsskolans fritidshem finner du på Kvistbergsskolan som ligger i samhället Sysslebäck i Klarälvdalen. Fritidshemmet har öppet både före och efter skoltid och erbjuder skolbarnomsorg för elever från förskoleklass till årskurs 6.

Adress och telefonnummer

Kvistbergsskolans fritidshem: 073-271 21 41

Övriga kontaktuppgifter och adress till Kvistbergsskolan finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Öppettider

Fritidshemmet har öppet kl. 6.30-18.30 alla vardagar och lov. Om ditt barn behöver börja tidigare än kl. 6.30 finns möjligheten på förskolan Kvisten.

Fritidshemmet har stängt två dagar per läsår för planering och utvärdering. Dessa dagar meddelas i god tid.

Barn och personal

På fritidshemmet är det 36 barn inskrivna och här arbetar fyra personal. Ofta brukar barnen delas in i grupper vid olika aktiviteter, detta för att kunna åldersanpassa verksamheten.

Vad gör man på fritidshemmet?

Förutom omsorg av barn före och efter skoltid erbjuder vi ålders- och individanpassade aktiviteter både inomhus och utomhus. Det kan vara allt från lek i gympasalen, på skolgården eller i lekparken och film till skapande och pyssel i fritidshemmets ateljé.

Fritidshemmet har ett nära samarbete med skolan och följer en röd tråd med skolans arbete. Under hösten 2020 är fritidshemmets mål att skapa en starkare gemenskap och sammanhållning i gruppen. Varje vecka finns även konkreta mål och utifrån dem planeras aktiviteter. Veckans mål brukar ofta handla om gemenskap, det kan exempelvis vara att känna sig delaktig, öka sina kunskaper om teknik och material eller att förstå och känna att alla hör ihop.

En dag på fritidshemmet

 • 6.30 Fritidshemmet öppnar
 • Fri lek
 • 7.30 Frukost
 • 8.00 Skolan börjar
 • 13.00 Skolan slutar (tiden kan variera)
 • Fruktstund
 • En planerad aktivitet genomförs
 • 14.30 Mellanmål
 • 15.00 Skärmtid, barnen har tillgång till Ipads
 • 15.30 Uteaktiviteter eller fri lek utomhus
 • 16.30 Fri lek inomhus
 • 18.00 Kvällsmat
 • 18.30 Fritidshemmet stänger

Lokaler och utemiljö

Fritidshemmet håller till i Kvistbergsskolans skolbyggnad där det finns rum avsedda för fritidsverksamheten. Vi har också en ateljé där barnen kan pyssla och tillgång till gympasalen för lek och olika aktiviteter. Fritidshemmet har även ett rum som kallas för det lugna rummet där barnen kan komma undan stök och oljud, där finns spel, Ipads och tv tillgängligt. På skolgården finns gott om plats för uteaktiviteter och ibland gör vi även utflykter till närliggande lekplats eller annan utemiljö.

Fritidshemmets arbete

Fritidshemmet strävar efter att ge barnen en meningsfull fritid som ska bidra till barnens lärande och utveckling. Aktiviteter och mycket av verksamheten är grundad och styrd utifrån läroplanen och Skolverkets allmänna råd.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Fritidshemmets verksamhet och aktiviteter är styrda utifrån läroplanen och skolverkets allmänna råd. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassens och skolans, på så vis utvecklar barnen olika förmågor. Därför har fritidshemmet en röd tråd med skolans arbete. Det vill säga att man arbetar med och lär sig om samma tema på fritidshemmet som i skolan.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Föräldrakontakt

Kvistbergskolans fritidshem är mån om att ha en öppen kontakt med föräldrar eller andra anhöriga. Kommunikation sker via e-post, sms, telefon eller när du lämnar och hämtar ditt barn.

Kvistbergsskolans fritidshem använder sig av appen Tyra där du som förälder lägger in ditt barns schema för behov av skolbarnomsorg. Frånvaroanmälan vid sjukdom gör du också via Tyra. Här kan du läsa mer om appen Tyra.

Kvistbergsskolans fritidshem har föräldramöten 1–2 gånger per år där föräldrarna får en inblick i fritidshemmets verksamhet och har möjlighet att påverka och ge förslag och synpunkter. Vid skolans utvecklingssamtal diskuterar ni även hur ditt barn har det på fritidshemmet. Då har du även möjlighet att påverka verksamheten och att samtala kring utvecklandet av barnets förmågor på fritidshemmet. Vid behov eller speciella funderingar har även fritidshemspersonalen möjlighet att delta vid utvecklingssamtalet om du så önskar.

Maten på fritidshemmet

Innan skolan börjar äter barnen frukost kl. 7.30. Frukosten brukar bestå av smörgås, gröt, ägg, fil med mera.

Efter att skolan slutat och innan mellanmål får barnen frukt. Mellanmålet serveras kl.14.30 i skolans matsal eller på fritidshemmet. Det kan vara smörgås med pålägg, fil och knäckebröd. Barn som är kvar på fritidshemmet längre än kl. 18.00 får även kvällsmat som är likvärdig skollunchen.

Har ditt barn några allergier eller behöver specialkost, meddelar du det till skolsköterskan som sedan informerar skolköket och fritidshemspersonalen.

Att tänka på när du lämnar och hämtar

När du hämtar ditt barn är det viktigt att du meddelar eller pratar med oss personal för att vi ska ha koll på närvaron.

Tänk på att det är endast föräldrar eller anhöriga som kan hämta barnet på fritidshemmet. Är det någon annan som kommer att hämta barnet så är det viktigt att du meddelar det innan.

Vad ska barnet ha med sig till fritidshemmet?

Eftersom vi har uteaktiviteter eller utelek varje dag är det viktigt att ditt barn har med sig kläder anpassade efter olika väder. Ombyteskläder kan också vara bra att ha på fritidshemmet.

Tänk på att skriva namn på ditt barns saker och kläder för att personalen lättare kan se till att sakerna hamnar på rätt plats.

Lämna ditt telefonnummer till fritidshemmet

Det är viktigt att fritidshemmet har aktuella telefonnummer till vårdnadshavare, föräldrar och andra kontaktpersoner så meddela personalen om till exempel något blivit ändrat eller om ditt barn blivit sjukt under dagen.

Sjukanmälan, annan frånvaro eller ändrade tider

Det är viktigt att du meddelar fritidshemmet om ditt barn inte ska komma till fritidshemmet. Till exempel om barnet blivit sjuk, om ni är lediga eller om tiderna behöver ändras.

Kvistbergsskolans fritidshem använder sig av appen Tyra där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. På appen lägger du även in ditt barns schema för behov av skolbarnomsorg. Här kan du läsa mer om appen Tyra.

Högre upp på denna sida kan du också hitta kontaktuppgifter till fritidshemmet.

Vid sjukdom

Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet orkar äta, leka, vara ute, som avgör om barnet ska vara på skolan och fritidshemmet eller om det ska ha en extra dag hemma.

Vid kräksjuka/diarré så ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista symptom.

Vid feber ska barnet vara feberfri en dag innan de kommer tillbaka till skolan och fritidshemmet.

Inskolning

För att ditt barn ska känna trivsel och trygghet på fritidshemmet finns möjlighet till inskolning. Då får barnen bekanta sig med personalen, de andra barnen, lokalerna och de olika rutinerna i verksamheten.

Förskolan Kvisten brukar göra besök på fritidshemmet för att bekanta sig med fritidshemmets verksamhet. Fritidshemmet erbjuder även extra inskolning för barn som är i behov av det.

Lovfritidshem

Om ni bara är i behov av fritidshemomsorg under skolans lov finns det möjlighet att ansöka om lovfritidshem. Det kostar 50 kr/dag och barn, ansökan görs på blankett för lovfritidshem.

Avgifter och regler för fritidshemmet

Fritidshemomsorg är till för barn från sex år till vårterminen det år då barnet fyller 13 år, och vars föräldrar arbetar eller studerar. Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går på fritidshemmet. Den avgiften är baserad på antalet barn och hushållets sammanlagda månadsinkomst. Här kan du läsa mer om avgifter och regler för fritidshem. Här kan du läsa mer om avgifter och regler.

Tystnadsplikt/sekretess

Personalen har tystnadsplikt och får inte föra vidare information som du lämnar till oss.

Vi ber dig berätta för personalen om något speciellt har hänt hemma som kan påverka barnet. Det hjälper oss att bemöta barnet på ett bra sätt.

Anmälningsplikt

Om personalen är oroliga för att barnet far illa på något sätt så är vi skyldiga att anmäla det till kommunens socialtjänst. Det kan vara t.ex. om det finns misstanke om att barnet blir slaget, att barnet ser våld i hemmet eller att det finns något missbruk i barnets närhet.

Klagomål på fritidshemmet

Om du vill klaga på något 

Innehållsansvarig: Madelene Cicek
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: