Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Holmesskolan
 • Telefon:
 • E-post: holmesskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 64. Holmesskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby

Person

 • Louise Nilsson
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016233
 • Mobil: +46732712133
 • E-post: louise.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby
 • Meta Keck Carle
 • Rektor
 • Tfn:
 • Mobil: +46702198302
 • E-post: meta.keck-carle@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Holmesskolans fritidshem

Holmesskolans fritidshem finner du på Holmesskolan som ligger i Torsby tätort. Fritidshemmet har öppet både före och efter och erbjuder skolbarnomsorg för elever från Holmesskolan och Frykenskolan.

Adress och telefonnummer

Holmesskolans fritidshem, avdelningar:

Övriga kontaktuppgifter och adress till Holmesskolan finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Öppettider

Fritidshemmet har öppet kl. 6.00-18.00 alla vardagar och lov. Tre dagar per läsår har fritidshemmet stängt för planering, dessa dagar är i januari, juni och augusti och meddelas i god tid.

På förskolan Skogsbacken i Torsby erbjuds även kvällsomsorg om du som förälder arbetar och har behov av barnomsorg på kvällstid. Skogsbackens kvällsomsorg har öppet 18.00-22.00.

Holmesskolans fritidshem är även öppet för barn från mellanstadiet på Frykenskolan. Barnen från Frykenskolan går på Holmesskolans fritidshem på morgonen och på eftermiddagen efter klockan 16.30.

Barn och personal

På fritidshemmet är det 235 barn inskrivna från förskoleklass-årskurs 3. Från årskurs 4–6 är det cirka 30 barn inskrivna. Här arbetar tolv ordinarie personal fördelat på tre åldersindelade avdelningar.

Månen: förskoleklass

Solen: Årskurs 1

Kulingen: Årskurs 2–3, samt årskurs 4–6

Vad gör man på fritidshemmet?

Förutom omsorg av barn efter skoltid erbjuder vi ålders- och individanpassade aktiviteter både inomhus och utomhus. Barnen kan skapa, baka, spela biljard eller bingo, leka i gympasalen eller på skolgården m.m.

Vi på Holmesskolans fritidshem strävar efter att se varje barns behov och på så vis ge barnen en bra vistelse på fritidshemmet. Barnen ska ha en lärorik och rolig tid här på fritidshemmet. Vårt mål är att skapa en trevlig stämning på fritidshem, detta genom att vi vill lära barnen att respektera både vuxna och andra barn men även att använda ett vårdat språk.

En dag på fritidshemmet

 • 6.00 Fritidshemmet öppnar på avdelningen Solen
 • 6.30 avdelningen Kulingen öppnar
 • Fri lek
 • 7.20-08.00 Frukost
 • 8.15 Skolan börjar
 • 13.20 eller 15.00 Skolan slutar (tiden kan variera)
 • En planerad aktivitet genomförs på de olika avdelningarna
 • 13.40 Mellanmål för avdelningen Månen
 • 14.00 Mellanmål för avdelningen Solen
 • 14.15 eller 15.00 Mellanmål för avdelningen Kulingen
 • Utevistelse
 • 15.30 fri lek inne/ute
 • 16.45 De tre avdelningar slås samman och håller till vid Solens avdelning
 • 18.00 Fritidshemmet stänger

Lokaler och utemiljö

Fritidshem och skolundervisning för förskoleklass sker i samma lokal medan årskurs 1 samt årskurs 2–3 i en separat fritidshemslokal. Där har fritidshemmet tillgång till en egen gympasal men det finns även möjlighet att boka skolans stora gympasal för aktiviteter och rörelse.

På skolans stora skolgård med varierad miljö finns mycket att göra. Barnen kan spela fotboll, klättra i klätterställningar, gunga och det finns även ett berg där barnen kan leka.

Fritidshemmets arbete

Fritidshemmet strävar efter att ge barnen en meningsfull fritid som ska bidra till barnens lärande och utveckling. Aktiviteter och mycket av verksamheten är grundad och styrd utifrån läroplanen och Skolverkets allmänna råd.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Fritidshemmets verksamhet och aktiviteter är styrda utifrån läroplanen och skolverkets allmänna råd. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassens och skolans, på så vis utvecklar barnen olika förmågor. Därför har fritidshemmet en röd tråd med skolans arbete. Det vill säga att man arbetar med och lär sig om samma tema på fritidshemmet som i skolan.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Föräldrakontakt

Holmesskolans fritidshem är måna om att ha en god och öppen kontakt med föräldrar och andra anhöriga. Informering och kommunikation med personalen kan ske via sms, telefon eller när du hämtar och lämnar ditt barn.

Fritidshemmet använder sig av appen Tyra där du som förälder lägger in schema med tider för behov av fritidshemsomsorg. Frånvaroanmälan vid sjukdom gör du också via Tyra. Här kan du läsa mer om appen Tyra.

Minst en gång per läsår genomförs en enkät som handlar ditt barns trivsel på fritidshemmet. Fritidshemmet erbjuder även utvecklingssamtal om det finns intresse eller behov.

Maten på fritidshemmet

Innan skolan börjar äter barnen frukost kl. 7.20 i skolans matsal. Frukosten brukar bestå av smörgås med pålägg, gröt, fil och flingor.

Efter skolan äter de olika avdelningar mellanmål vid olika tidpunkter för att skapa en lugnare miljö i matsalen där barnen kan känna matro. Till mellanmålet serveras smörgås med pålägg och grönsaker. Under eftermiddagen får barnen även frukt på fritidshemmet.

Har ditt barn några allergier eller behöver specialkost, meddelar du det till skolsköterskan som sedan informerar skolköket och fritidshemspersonalen.

Att tänka på när du lämnar och hämtar

När du hämtar ditt barn är det viktigt att du meddelar eller pratar med oss personal för att vi ska ha koll på närvaron.

Tänk på att det är endast föräldrar eller anhöriga som kan hämta barnet på fritidshemmet. Är det någon annan som kommer att hämta barnet så är det viktigt att du meddelar det innan.

Vad ska barnet ha med sig till fritidshemmet?

Eftersom vi har uteaktiviteter eller utelek varje dag är det viktigt att ditt barn har med sig kläder anpassade efter olika väder. Ombyteskläder kan också vara bra att ha på fritidshemmet.

Tänk på att skriva namn på ditt barns saker och kläder för att personalen lättare kan se till att sakerna hamnar på rätt plats.

Lämna ditt telefonnummer till fritidshemmet

Det är viktigt att fritidshemmet har aktuella telefonnummer till vårdnadshavare, föräldrar och andra kontaktpersoner så meddela personalen om till exempel något blivit ändrat eller om ditt barn blivit sjukt under dagen.

Sjukanmälan, annan frånvaro eller ändrade tider

Det är viktigt att du meddelar fritidshemmet om ditt barn inte ska komma till fritidshemmet. Till exempel om barnet blivit sjuk, om ni är lediga eller om tiderna behöver ändras.

Holmesskolans fritidshem använder sig av appen Tyra där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. På appen lägger du även in ditt barns schema för behov av skolbarnomsorg. Här kan du läsa mer om appen Tyra.

Högre upp på denna sida kan du också hitta kontaktuppgifter till fritidshemmet.

Vid sjukdom

Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet orkar äta, leka, vara ute, som avgör om barnet ska vara på skolan och fritidshemmet eller om det ska ha en extra dag hemma.

Vid kräksjuka/diarré så ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista symptom.

Vid feber ska barnet vara feberfri en dag innan de kommer tillbaka till skolan och fritidshemmet.

Inskolning

För att ditt barn ska känna trivsel och trygghet på fritidshemmet finns möjlighet till inskolning. Då får barnen bekanta sig med personalen, de andra barnen, lokalerna och de olika rutinerna i verksamheten. Barnen som ska börja förskoleklass för besöka fritidshemmet under två dagar sommaren men vi kan också erbjuda ytterligare inskolning om det finns behov.

Lovfritidshem

Om ni bara är i behov av fritidshemomsorg under skolans lov finns det möjlighet att ansöka om lovfritidshem. Det kostar 50 kr/dag och barn, ansökan görs på blankett för lovfritidshem.

Avgifter och regler för fritidshemmet

Fritidshemomsorg är till för barn från sex år till vårterminen det år då barnet fyller 13 år, och vars föräldrar arbetar eller studerar. Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går på fritidshemmet. Den avgiften är baserad på antalet barn och hushållets sammanlagda månadsinkomst. Här kan du läsa mer om avgifter och regler för fritidshem. Här kan du läsa mer om avgifter och regler.

Tystnadsplikt/sekretess

Personalen har tystnadsplikt och får inte föra vidare information som du lämnar till oss.

Vi ber dig berätta för personalen om något speciellt har hänt hemma som kan påverka barnet. Det hjälper oss att bemöta barnet på ett bra sätt.

Anmälningsplikt

Om personalen är oroliga för att barnet far illa på något sätt så är vi skyldiga att anmäla det till kommunens socialtjänst. Det kan vara t.ex. om det finns misstanke om att barnet blir slaget, att barnet ser våld i hemmet eller att det finns något missbruk i barnets närhet.

Klagomål på fritidshemmet

Om du vill klaga på något 

Innehållsansvarig: Kersti Lundqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: