Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Urban Hallström
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn: +4656016213
 • Mobil: +46706895681
 • E-post: urban.hallstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Häckar och buskage

Du som fastighetsägare har vissa skyldigheter. Om något händer på grund av skymd sikt, skymda trafikmärken eller skador på väghållningsfordon, kan du som fastighetsägare hållas ansvarig. Kommunen har, om vi är ägare till gatumarken, rätt till att ta bort grenar om de medför olägenhet.

Har du tänkt på att

 • Små barn inte syns om din häck är för hög?
 • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger eller sticker ut över gångbanan?

Det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamn.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv:

Utfart mot gatan

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. 

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gångbana, cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Tomt intill gatan

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde.

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

 • över gångbana och cykelväg, minst 3,6 meter
 • över körbana, minst 4,6 meter

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Uppmaning

Vi uppmanar alla fastighetsägare att se över och åtgärda allt som hänger över på gator och cykelvägar. Ni kan rädda liv. Om du har svårt att själv utföra arbetet eller inte kan få hjälp av någon att göra det, kan kommunen mot ersättning utföra arbetet.

Om du inte sköter din tomt

Du som fastighetsägare är enligt lag ansvarig att hålla ordning runt din tomt och se till att växter inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, exempelvis att gående tvingas ut i trafiken.

Om du inte håller ordning kan du hållas ansvarig om en olycka skulle inträffa. Du kan även bli skyldig att ersätta skador på kommunens väghållningsfordon som orsakats av till exempel utstickande grenar.

”Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas", Plan- och bygglagen 8 kap 15 §.

Innehållsansvarig: Urban Hallström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: