Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Valnämnden
 • Telefon: +4656016066
 • E-post: valn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Valnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Lokaal bestuur

De gemeente Torsby wordt bestuurd door zowel gekozen vertegenwoordigers als ambtenaren. Hier volgt een uitleg van de wijze waarop het gemeentebestuur in Torsby functioneert.

Lokale democratie

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een aantal diensten en voorzieningen aan te bieden aan hun inwoners, en kunnen daarnaast bepaalde taken vrijwillig op zich nemen.

Uiteindelijk zijn het de burgers die bepalen wat er binnen de gemeente gebeurt en op welke manier. Maar aangezien niet alle 11.200 inwoners in Torsby kunnen deelnemen aan de lokale besluitvorming, worden er elke vier jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Via deze verkiezingen worden er politici gekozen die de burgers vertegenwoordigen en die de besluiten nemen.

Tussen de verkiezingen door kun je als burger de besluitvorming beïnvloeden, onder andere door direct contact met politici. Jouw gezichtspunten vormen een belangrijke schakel in het democratische proces! Hier is een lijst met de namen, adressen en telefoonnummers van alle lokale politici in Torsby. Daarnaast is het mogelijk een zogenaamd burgervoorstel ("medborgarförslag") in te dienen.

Hoe verloopt de besluitvorming?

Afhankelijk van het onderwerp worden besluiten in de gemeente Torsby genomen door:

 • de gemeenteraad,
 • het uitvoerende comité (onder voorzitterschap van de burgemeester),
 • een van de gemeentelijke comités of subcomités, of
 • ambtenaren.

Wanneer een individuele politicus, een subcomité of een ambtenaar een besluit neemt, noemen we dit een gedelegeerd besluit. Dergelijke besluiten moeten worden genomen in overeenstemming met de richtlijnen van de gemeente en terug worden gerapporteerd aan het verantwoordelijke comité.

De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de gemeente (het lokale "parlement"). De gemeenteraad neemt alle belangrijke besluiten. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over welke gemeentelijke comités er moeten zijn, de hoogte van gemeentelijke heffingen of de bestuurlijke doelen voor verschillende ambtelijke organen. De gemeenteraad kiest ook de leden van het gemeentebestuur en eventuele andere uitvoerende comissies.

De gemeenteraad kan binnen bepaalde grenzen zijn beslissingsbevoegdheid overlaten aan het uitvoerende comité of aan andere comités.

Tijdens de mandaatperiode van 15 oktober 2018 tot 14 oktober 2022, zetelen er in de gemeenteraad van Torsby 31 vertegenwoordigers van zeven verschillende politieke partijen. De vertegenwoordigers worden eens per vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. De zetels worden toegewezen aan de hand van het aantal ontvangen stemmen per partij. De zetelverdeling tussen de partijen is als volgt:

Zetelverdeling in de gemee‌nteraad

Politieke partij

Aantal zetels 2018-2022

Sociaaldemocraten (s)

12

Gematigde Uniepartij (m)

5

Centrumpartij (c)

5

"Democraten Zweden" (sd)

5

Linkse partij (v)

2

Liberale Volkspartij (fp)

1

Christen-democraten (kd)

1

Milieupartij (mp)

0

Totaal

31


Welkom bij de gemeenteraad

Het publiek is welkom bij vergaderingen van de gemeenteraad. De gemeenteraad komt eens per maand bijeen in Torsby of in Sysslebäck. De vergaderingen beginnen om 18.00 uur en worden doorgaans gehouden eens per twee maanden op de laatste maandag in de maand, behalve tijdens het reces in juli en augustus. Precieze tijden en locaties van de vergaderingen worden aangekondigd in de lokale media en op deze website.

Elke gemeenteraadsvergadering begint met een 'algemeen vragenuurtje', waarin iedereen vragen kan stellen over de werkzaamheden van de gemeente. Vragen kunnen hetzij vooraf worden ingeleverd dan wel ter plekke worden gesteld. Men kan zijn vraag zelf stellen of deze door de voorzitter laten voorlezen. De vragensteller moet aanwezig zijn tijdens de vergadering.

Alle vergaderingen worden uitgezonden via de lokale radio: op 100,6 Mhz in Torsby en 104,1 Mhz in Klarälvdalen.

Het uitvoerende comité

Het uitvoerende comité is de "regering" van de gemeente Torsby. Het bestaat uit 11 verkozen leden en 11 plaatsvervangers. Dit comité komt eens per maand bij elkaar en wordt voorgezeten door de burgemeester.

Het uitvoerende comité bereidt de onderwerpen voor waarover de gemeenteraad moet beslissen. Daarnaast is het comité verantwoordelijk voor de uitvoering, coördinatie en begeleiding van de werkzaamheden binnen de gemeente. Het comité heeft ook financiële verantwoordelijkheid, binnen de kaders van lange-termijnplannen en de jaarlijkse begroting.

Het uitvoerende comité houdt zich daarnaast bezig met strategische planning aangaande bijvoorbeeld informatievoorziening, IT, grondbeheer en expoitatie, arbeidsmarkt, communicatie en toeristenbureaus. Onderhoud van straten, wegen, water en andere technische vragen behoren ook tot het takenpakket.

Gemeentelijke comités

De gekozen vertegenwoordigers in de verschillende gemeentelijke comités voeren de besluiten van de gemeenteraad uit en sturen de feitelijke gemeentelijke diensten aan.

Afgezien van het uitvoerende comité zijn er zes andere comités in de gemeente Torsby:

 • het comité voor kinderopvang en onderwijs
 • het comité voor sociale diensten
 • het comité voor milieu en bouwwerkzaamheden
 • het comité voor crisismanagement (*)
 • het verkiezingscomité
 • het comité voor curatele- en voogdijzaken

(*) Het comité voor crisismanagement treedt pas in werking wanneer daartoe een buitengewone aanleiding is.

Gemeentelijke bedrijven

Een aantal diensten wordt aangeboden via gemeentelijke bedrijven. De gemeentelijke bedrijven in Torsby zijn:

 • Torsby Förvaltning AB (Torsby Management BV)
 • Torsby Bostäder AB (Torsby Huisvesting BV)
 • Torsby Flygplats AB (Torsby Airport BV)

De gemeente heeft daarnaast een groot belang in twee andere bedrijven:

 • Torsby Utveckling AB (Torsby Ontwikkeling BV) (de gemeente bezit 49% van de aandelen)
 • Fritid i Nordvärmland AB (Vrijetijd in Noord-Värmland BV) (de gemeente bezit 51% van de aandelen)

Eén voltijds politicus

De voorzitter van het uitvoerende comité is tevens burgemeester. Hij of zij is de enige politicus in Torsby met een voltijdse aanstelling bij de gemeente. In de periode 2014-2018 is Ann-Katrin Järåsen (Sociaaldemocraten) voorzitter van het uitvoerende comité.

De andere policiti in Torsby zijn "vrijetijdspolitici": zij hebben een gewone baan naast hun werk voor de gemeente. Er zijn in totaal 125 politici actief in de gemeenteraad en in de verschillende comités.

De gemeentelijke diensten

De gemeentelijke organisatie zorgt ervoor dat de politici kunnen beschikken over de feiten en statistieken die zij nodig hebben in hun beslissingsproces, en voert die besluiten uit.

De gemeente Torsby heeft ruim 1000 werknemers in dienst. De meesten van hen werken in het onderwijs, de kinderopvang of de ouderenzorg, of als ambtenaar op de gemeentekantoren. De gemeente heeft twee kantoren, in Torsby en in Sysslebäck. Het kantoor in Sysslebäck wordt gedeeld met andere diensten.

Innehållsansvarig: Helena West
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: