Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • TF Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Räddningstjänst

Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att arbeta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Vi vill skapa en säker och trygg kommun för dig som bor eller vistas i Torsby kommun.

Räddningstjänstens uppgifter

De områden som räddningstjänsten både arbetar förebyggande med och rycker ut på är förutom bränder även trafikolyckor, drunkningstillbud, översvämningar, utsläpp av farliga ämnen och ett flertal andra händelser av varierande slag.

En viktig brandförebyggande åtgärd som räddningstjänsten ansvarar för är sotning och brandskyddskontroller vilka utförs av den skorstensfejarmästare som verkar i kommunen.

Räddningsregion Bergslagen

Sedan maj 2020 ingår Torsby kommun i Räddningsregion Bergslagen.

Förebyggande arbete

Utbildningar

Räddningstjänsten bedriver även ett skadeförebyggande arbete genom att erbjuda olika utbildningar till privatpersoner och företag och dess personal. 

På våra kurser får du bland annat lära dig hur du

 • som enskild kan hantera en olycka
 • genomför en hjärt-lungräddning
 • hanterar en brandsläckare
 • släcker bränder
 • gör din verksamhet eller bostad brandsäker

Händer det en olycka nära dig och du är på plats före räddningstjänst eller ambulans kan din insats bli livsavgörande om du har lärt dig vad du kan göra.

Tillsyner

Räddningstjänstens arbete för en säker och trygg kommun innebär även att vi utför tillsyn hos företag och andra verksamheter för att säkerställa att har ett säkert brandskyddsarbete.

Om att larma 112

Du som drabbats av en olycka, kommer till en olycksplats eller själv befinner dig i en nödsituation och behöver ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, giftinformation eller jourhavande läkare ska aldrig tveka att ringa SOS Alarm på tel nr 112.
Det går alltid att ringa 112 var man än befinner sig och numret fungerar alltid. Med hjälp av det telefonnummer du ringer i från kan larmoperatören se från vilken adress samtalet kommer. Ringer du från en telefonautomat är det bara att lyfta luren och slå 112 och ringer du från en mobiltelefon ska du slå 112 utan riktnummer.

Att tänka på när du ringer 112

 • tala utförligt om vad som hänt
 • tala om vem du är och varifrån du ringer
 • tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer

Så ska du agera vid en olycksplats

Om du kommer först till en olycksplats är ditt agerande viktigt. Här är några råd.

 • Behåll lugnet.
 • Se till att någon tar ledningen om det finns fler personer på olycksplatsen som kan hjälpa till.
 • Den som tar ledningen ska skaffa sig en överblick och därefter ge order för att förhindra ytterligare skada.  Till exempel genom att varna andra trafikanter vid en trafikolycka.
 • Ge första hjälpen.
 • Håll obehöriga borta.
 • Alarmera och ordna vägvisning.

När du har ringt 112 till SOS Alarm och begärt räddningstjänst skickar de ut larmet till den station som ligger närmast olyckan. Ibland larmas mer än en station ut beroende händelsens storlek och omfattning.

Räddningstjänstens personal

Samtliga brandmän är deltidsanställda och de har alla ett annat heltidsarbete.

Det finns fyra beredskapsgrupper vid varje station. Varje grupp består av en brandförman och ett varierande antal brandmän beroende på vilken station de tillhör. Varje grupp har beredskap dygnet runt i genomsnitt sju dygn per månad i bland mer.

Totalt är vi drygt nittio anställda inom kommunens räddningstjänst.

När larmet går

Vid larm är det händelsens storlek som avgör hur många brandmän som larmas ut. SOS Alarm skickar ut larmet i första hand till brandmännen i den grupp som har beredskap men vid en större händelse larmas flera brandmän än beredskapsgruppen.

Räddningstjänstens fem stationer rycker varje år ut på omkring femhundra larm.

Så styrs räddningstjänstens uppdrag

Räddningstjänstens uppdrag styrs av lagar förordningar och handlingsprogram.

Följande lagar reglerar arbetet

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Lagen om extra ordinära händelser

Via länken msb.se/lag och ratt finner du dessa tre lagar som styr räddningstjänstens uppdrag. När du kommer till denna webbsida skriver du den lag du vill veta mer om i sökrutan.

Förutom lagar finns ett handlingsprogram som anger hur arbetet med skydd mot olyckor ska bedrivas inom Torsby kommun. Detta program är antaget av Torsby kommunfullmäktige. Arbetet med ett nytt handlingsprogram för kommande mandatperiod pågår.

Extraordinära händelser

Räddningstjänsten ansvarar för planeringen om det skulle inträffa en extra ordinär händelse. Det vill säga om något händer som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver snabba insatser av kommunen. Detta arbete innebär bland annat att ha övningar med kommunens personal och politiker och att ha en aktuell och uppdaterad handlingsplan.

Organisation för krisstöd

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. I kommunen finns en POSOM-grupp.

Taxor inom räddningstjänsten

Här finner du de taxor som finns för räddningstjänsen för tillsyn enligt lagen om olyckor, LSO, och lagen om explosiva och brandfarliga varor.

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: