Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Anna Björck
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016144
 • Mobil: +46703799941
 • E-post: anna.bjorck@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Pernilla Andersson
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016153
 • Mobil: +46702108478
 • E-post: pernilla.andersson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

LSS och LASS, Stöd och service

Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till olika insatser.

Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälp utifrån två olika lagar:

 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 • Socialtjänstlagen, SoL.

Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger dig med en stor och varaktig funktionsnedsättning möjlighet till en fungerande vardag. Lagen ska tillgodose dina behov i det dagliga livet för att uppnå goda levnadsvillkor.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar eller målgrupper som beskrivs i lagen.

LSS-personkrets delas in i tre grupper

 1. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i vardagen och som har ett omfattande behov av stöd och service.

När du ansöker om stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver, därefter prövas om du har rätt till den insats du ansökt om. Om du inte omfattas av LSS-personkrets kan du få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Du kan ansöka om följande insatser enligt LSS:

 • Råd och stöd (ansöker du om hos Region Värmland) 1177
 • Personlig assistent, personlig assistans
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet (ej personkrets 3)

Vem kan söka insatserna?

Den enskilde, vårdnadshavaren, God man eller förvaltare.

Hur görs en ansökan?

Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt.

Stöd enligt SFB 51 kap assistansersättning

Stöd enligt SoL

Du som har en funktionsnedsättning men inte omfattas av en personkrets enligt LSS kan få hjälp genom SoL. Socialtjänstlagen ska tillgodose dina behov av hjälp i det dagliga livet för att uppnå skälig levnadsnivå.

Utifrån SoL kan du ansöka om vissa insatser och sedan få ett beslut som är bedömt utifrån dina behov.

Du kan ansöka om följande insatser enligt SoL:

 • Boendestöd
 • Hemtjänst
 • Korttidsboende
 • Ledsagarservice
 • Matdistribution
 • Särskilt boende
 • Trygghetslarm

Råd och stöd

Råd och stöd är Landstingets ansvar. Insatsen består av expertstöd från personal som är särskilt kunniga när det gäller människor med stora och varaktiga funktionshinder. Insatsen rådgivning och annat personligt stöd kan ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, talpedagog, logoped, dietist med flera. Det kan ges till den enskilde själv, anhöriga eller personal. Arbetet skall ske från ett helhetsperspektiv.

Mer information på 1177.se


Avgifter inom LSS 2024

Tjänst

Kostnad

Hemsjukvård/ besök

232 kr

Hemsjukvård/ maxavgift månad

2 575 krFritidshem (Virveln), följer BUNs taxa för avgift i fritidshem

1 125 kr/månMat kortidsvistelse - under 16 år:
Frukost 13 kr, lunch 23 kr, middag 23 kr, kvällsmål 13 kr och mellanmål 6 kr


Max 78 kr/dygn

Mat korttidsvistelse - över 16 år:
Frukost 27 kr, lunch 43 kr, middag 43 kr, kvällsmål 27 kr och mellanmål 13 kr


Max 92 kr/dygnMat bostad med särskild service - under 16 år

Max 78 kr/dygn

Mat bostad med särskild service - över 16 år

Max 92 kr/dygnLunch - daglig verksamhet

76 krFritidsresor från 7 km

5 kr/km

Avgifterna för insatser inom LSS är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Innehållsansvarig: Martina Ullenius
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: