Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Alva Lindström
 • Socialsekreterare
 • Tfn: +4656016264
 • Mobil: +46701850286
 • E-post: alva.lindstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Familjehem, frågor och svar

Här kan du läsa svar på vanliga frågor om hur det är att vara familjehem.

Ibland behöver barn och unga av olika anledningar bo i ett familjehem under kortare eller längre perioder. Att vara familjehem innebär att du öppnat ditt hem för någon annans barn eller ungdom och fungerar som ett stöd i vardagen. Det är viktigt att komma ihåg att ett familjehem inte är en ersättning för barnets föräldrar, utan ett komplement.

En del barn och ungdomar behöver bo i familjehem eftersom de av olika anledningar inte kan bo hemma. Det kan till exempel bero på sjukdom, relationsproblem, missbruk, ungdomens eget beteende eller andra svårigheter i familjen.

Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att bli familjehem. Det viktiga är att du har en stabil livssituation. Du får den utbildning och information som du behöver för att utföra ditt uppdrag.

Ett familjehem behöver inte vara en traditionell kärnfamilj. Tvärtom behövs en mångfald av personer och familjer eftersom alla barn har olika behov. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift, bo på landet eller i stan och i villa eller lägenhet. Det viktiga är att du lever ett stabilt och tryggt liv och har tid och engagemang för att vara familjehemsförälder.

FamiljehemSverige.se är en nationell tjänst för dig som vill göra en insats för ett barn eller ungdom. Tjänsten är utvecklad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

På deras webbplats kan du testa om du är lämplig att bli familjehem.

Som familjehem lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med oss som arbetar med familjehem inom Torsby kommun. Du ingår i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Som familjehem har du också möjlighet att delta i utbildningsdagar.

Det finns ingen åldersgräns, men man bör ha passerat 25 år. De flesta av våra familjehemsföräldrar är mellan 30 och 60 år.

Det är viktigt att alla som bor i hemmet är positivt inställda till att vara familjehem. Därför pratar vi med hela familjen som en del i utredningen. För att undvika eventuella upplevelser av konkurrenssituation brukar vi undvika att placera barn i en familj där de egna barnen är i ungefär samma ålder.

Ja, familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

Alla barn har olika behov, men barnet eller ungdomen bör ha ett eget rum.

Varje nytt familjehem ska godkännas av socialnämnden. Därför görs en utredning som består av bland annat hembesök, intervjuer, utdrag ur socialregister och polisregister samt kontakter med referenser.

Alla familjehem får en ekonomisk ersättning som är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel, vilka följer gällande rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Här finner du ersättningarna.

Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är skattepliktigt, samt sjukpenning- och pensionsgrundande.

Omkostnadsdelen ska täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs både av en åldersbaserad grundkostnad och tilläggskostnader som beräknas individuellt.

Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst om socialtjänsten bedömer att uppdraget som familjehem kräver att du är tjänstledig en period.

Barnets situation avgör hur länge det behöver bo i ett familjehem. Vissa barn behöver bo i familjehem en kortare period och andra längre. Vissa barn bor i familjehem tills de blir vuxna.

Om du vill ha mer information eller anmäla intresse om att bli familjehem, vänd dig till socialkontorets individ- och familjeomsorg. Sänd e-post till ifo@torsby.se eller ring kommunens växel på tfn 0560-160 00.

Innehållsansvarig: Alva Lindström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: