Torsby kommun
Torsby kommun

Coronainformation till vårdnadshavare

På denna sida finner du information till dig som är vårdnadshavare med barn inom förskolan och/eller grundskolan.

2020-09-11 Nya riktlinjer för förskolan

Förskolan i Torsby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer ang Covid-19. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina riktlinjer kring symptom, sjukfrånvaro samt återgång till förskolan.

När kan förskolebarn vara i förskolan och när bör de vara hemma?

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symtom på sjukdom bör stanna hemma 2 dygn efter symtomfrihet enligt Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och barnet kan då vara på förskolan.

Förskolebarn behöver oftast inte testas för covid-19

Barn i förskoleålder rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Smittskyddsläkaren i regionen tar beslut på om annan bedömning ska göras lokalt.

 • Om prov är taget och är negativt kan barnet återgå till förskolan när allmäntillståndet tillåter, och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive förskoleverksamhet.
 • Om prov för pågående covid-19-infektion är taget och är positivt bör barnet stanna hemma från förskolan minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dygn efter de första tecknen på symtom.
 • Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskolan om det gått minst 7 dygn sedan de första symtomen kom, detta gäller oberoende om testning har utförts eller inte.

2020-08-27

Information om rutiner för skola, förskola och fritidshem

Inför höstterminen 2020 kommer förskolor och skolor vara öppna för verksamhet och undervisning. Det innebär att barn inom förskolan och grundskolan kommer att samlas igen efter sommarledighet, med anledning av detta har kommunens säkerhetssamordnare tillsammans med representanter från skola, kost, städ och tekniska gjort en plan över vilka åtgärder som ska vidtas i samband med skolstart och framöver i verksamheten.

Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt på de olika enheterna runt om i kommunen så kommer det inte att se exakt likadant ut på samtliga enheter, men det viktiga är att vi alla utgår från samma riktlinjer i hela Barn- och utbildningsförvaltningen. Riktlinjerna utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Samlingar

Samtliga föräldramöten kommer denna termin ske digitalt inom skolan, vi återkommer inom kort med mer information.

Vi återkommer också om hur vi kan erbjuda utvecklingssamtal. Har ni frågor och funderingar, tveka inte att ta kontakt med respektive klasslärare eller rektor.

Förskolan erbjuder inga föräldramöten i höst utan skickar skriftlig information istället.

Inskolning av nya förskolebarn

Inskolningen av nya barn (och vårdnadshavare) ska ske utomhus så långt det går. Vid gruppinskolningar går man in i omgångar så att barnen får bekanta sig med lokalerna.

Lämning och hämtning

Vårdnadshavarna kan fortsatt lämna på avdelningen/skolan så länge de är friska. Om man har förkylningssymptom får man inte lämna eller hämta barn på förskolan. Däremot kan den andra vårdnadshavaren lämna eller hämta barnet (eller en annan närstående).

Närvaro

Alla barn och personal som vistas på förskolan, fritids och i skolan ska vara friska. Barnet ska vara frisk 48 timmar efter sjukdom innan det får komma tillbaka till förskolan/skolan.

Matbespisning

Från och med måndag 7 september återgår skolan till att eleverna själva får ta sig sin mat i buffén

Städning

Daglig städning sker på alla skolor där toaletter och kontaktytor städas extra noga. Varje klassrum förses med rengöringsmedel och trasor så att bänkar kan torkas vid behov. Det här är extra viktigt i de skolor där klasserna byter rum.

Antalet leksaker är minskade på förskolan, vi rengör regelbundet och byter ut ibland. Vi torkar av kontaktytor med desinfektionsmedel.

Handhygien

Handsprit ställs vid ingångarna till respektive fritids och förskola där vårdnadshavare kommer för att lämna och hämta barn. I övrigt ska handsprit finnas där det inte finns möjlighet till handtvätt.

Verksamhet utomhus

Inom förskolor och skolor uppmanas till verksamhet utomhus i den mån det är möjligt och så länge vädret tillåter. Det är upp till varje verksamhet att bedöma vad som går att genomföra utomhus och vad som ska ske inomhus. Idrottsundervisningen kommer att ske utomhus. Inget ombyte i samband med idrotten.

Skolskjutsar

Torsby kommun driver inte egna skolskjutsar utan köper den tjänsten av Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här finns information om hur Värmlandstrafik agerar för att minska smittspridningen inom kollektivtrafik och skolskjutsar https://www.varmlandstrafik.se/resa/coronainformation-det-gor-vi-for-din-trygghet/.

Elever inom grundskolan som är beroende av skolskjuts för att ta sig till och från skolan har fortsatt med detta som vanligt under vårterminen. Därför kan de också åka som vanligt när höstterminen startar. Däremot kan barn/elever som har möjlighet att samåka med sina vårdnadshavare till skolan med fördel göra detta eftersom det minskar trängseln på skolskjutsarna.

Kulturskolan

Kulturskolan arbetade fram rutiner under vårterminen och fortsätter att arbeta enligt dem när höstterminen startar.

Har du några funderingar är du välkommen att ta kontakt med respektive rektor.

2020-06-02 En annorlunda skolavslutning 2020

På grund av rådande situation samt enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer vi inte att bjuda in vårdnadshavare eller andra anhöriga till skolavslutningen på samma sätt som tidigare. Vi vädjar också till elever att inte ta med blommor och presenter till kamrater under skolavslutningsdagen. Vi uppmanar också vårdnadshavare att inte samlas och ta emot eleverna då de avslutat för dagen.

Information om vad som gäller för respektive skola har skickats ut till vårdnadshavare under maj-juni månad.

2020-04-19 Bekräftad smitta av Covid -19 på Holmesskolan

Under helgen har vi fått information om att en person på Holmesskolan testats positivt för Covid-19. Vi vill därför gå ut med information till er vårdnadshavare om hur vi hanterar detta.

Risknivån för spridning i Sverige betraktas just nu som mycket hög av Folkhälsomyndigheten och vi vet att coronaviruset funnits i Värmland en längre tid. Att en smittad person nu har bekräftats på Holmesskolan kommer inte påverka våra rutiner, utan vi fortsätter att utgå ifrån och påminna om Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer: handhygien, social distansering och att stanna hemma vid minsta symptom.

Direkt efter att vi fick reda på det bekräftade fallet så var vi varit i kontakt med regionens smittskyddsläkare, som i sin tur varit i kontakt med behandlande läkare. Vi har hanterat och hanterar fortsättningsvis händelsen efter de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten framhåller samt efter vad smittskyddsläkaren anser bäst.

Vad gör vi nu och fortsättningsvis?

 • Det första vi gör är att informera om händelsen till personal och vårdnadshavare. Informationen får samtidigt inte röja någons identitet.
 • Vi följer råden från regionens smittskyddsläkare, utifrån de aspekter som är aktuella vid en bekräftad smitta. Vi har också fortsatt kontakt med smittskyddsläkare vid behov.
 • Vi fortsätter att noga följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer på skolan.
 • Vi ombeder vårdnadshavare att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, främst att eleverna stannar hemma vid symptom, för att minska risken för smittspridning.

Vår ambition med denna text är att informera och inte skapa mer oro. Att det råder allmän spridning av coronaviruset är ingen nyhet, och risken har alltid funnits att någon gång få ett bekräftat fall på en av våra skolor. Vår personal och våra elever följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att fortsätta påminna eleverna och varandra om vikten av att fortsätta med dessa insatser.

Hör av er om ni har frågor. Vi kommer dock inte kunna besvara frågor som kan röja identiteten på personen som testats positivt. Därför har vi också följt smittskyddsläkarens råd att oidentifierat skriva ”person” istället för elev eller personal.

Med vänliga hälsningar
Johan Nilsson, rektor
Marcus Lech, bitr.rektor

Alla vårdnadshavare på Holmeskolan har fått informationen via mail från rektor.

2020-03-20: Hur förbereder sig Torsby kommuns förskolor och grundskolor inför en eventuell stängning av skola, förskola och fritidshem?

Under den gångna veckan har Torsby kommuns rektorer tillsammans med all personal inom förskola, fritidshem och skola arbetat intensivt för att få till en fungerande organisation om förskola och grundskola skulle stänga. Om ett beslut om stängning tas så kommer varje rektor att gå ut med riktad information till vårdnadshavare och information kommer att finnas här på Torsby kommuns hemsida.

Utifrån vad myndigheterna säger

Alla våra förberedelser och beslut grundar sig främst på vilka rekommendationer eller beslut som Folkhälsomyndigheten, Skolverket och MSB går ut med. Tidigare i veckan bad myndigheterna kommunerna att förbereda sig för en eventuell stängning av förskola och skola. Men samtidigt kunna erbjuda en fungerande barnomsorg för de vårdnadshavare som är i behov av det.

Syftet med en stängning av förskola, skola och fritidshem är främst att det skulle minska takten för smittspridning i samhället. Samtidigt så måste samhällsviktiga verksamheter fortsätta att fungera.

Barn- och utbildningsförvaltningens uppgift är då att erbjuda barnomsorg utifrån rådande omständigheter.

Behov av barnomsorg vid stängning

torsby.se/behovavbarnomsorg finns information där vi beskriver närmare vilka verksamheter som, utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys, klassas som samhällsviktiga. Om du är osäker på hur ditt yrke klassas, så ber vi dig att fylla i formuläret så kommer berörd rektor att återkoppla efter beslut. Beslut om barnomsorg tas av rektor i samråd med Torsby kommuns HR-chef och kommunens säkerhetssamordnare. Beslutet förmedlas sedan via rektor utifrån Skollagen 14 kap. 5-7 § samt 8 kap. 3-6§.

Hur har förskolan och skolan arbetat hittills för att förebygga risken för smittspridning?

Förskolan och skolan har gjort flera insatser för att förebygga risken för smittspridning. Förskolan har ändrat sina matrutiner och barnen blir istället nu serverade sin mat, barnen är ute mer under dagarna och vi har minskat på antalet leksaker. Vi rengör nu mer ofta de leksaker som används. Barn som påvisar någon form av symptom utifrån Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer ska stanna hemma.

Grundskolan har på liknande sätt utökat städrutinerna, anpassat rutinerna i matsalen så att eleverna inte tar maten själva eller torkar med disktrasa. Vi ser till att hålla Ipads och tangentbord rena med ytdesinfektion och även högstadieelever uppmanas vara utomhus på raster. Vi ställer också in olika typer av evenemang på våra skolor där större grupperingar av elever annars skulle ha träffats. Elever som påvisar någon form av symptom utifrån Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer, ska stanna hemma.

Om du har mer frågor

Om du har specifika frågor som rör förskola och skola, så ber vi dig ta kontakt med ditt barns rektor.

Johan Nilsson, rektor Holmesskolan, Johan.nilsson@torsby.se 073-280 73 57

Anna Renhult, rektor Frykenskolan, Anna.renhult@torsby.se 073-271 22 56

Madelene Cicek, rektor Kvistbergsskolan, Madelene.cicek@torsby.se 070-257 09 46

Margareta Keck Carle, rektor Asped, Oleby, Stöllet och Östmarks skola Margareta.keck.carle@torsby.se 070-219 83 02

Ann-Charlotte Nygren, rektor Skogsbacken och Stjernebacken Ann-charlotte.nygren@torsby.se 070-339 79 79

Catarina Björklund, rektor Forsbacken, Kyrkbacken, Lillhem och Sörgården Catarina.bjorklund@torsby.se 073-271 21 31

Marie Holmqvist, rektor Junibacken, Kvisten, Snickerboa, Solbacken Marie.holmqvist@torsby.se 070-971 60 16


Tidigare informationsutskick

2020-03-13: Information från barn- och utbildningsförvaltningen till alla elever och vårdnadshavare i Torsby kommun

Skolor och förskolor i Torsby kommun följer berörda myndigheters rekommendationer utifrån situationen med spridning av Covid-19 i samhället.

Om barn/elever inte uppvisar sjukdom eller symptom så finns inga andra rekommendationer än att delta i undervisningen. Vid sjukdom och i synnerhet luftvägssymtom ska barn/elever vara hemma. Om du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning. Det finns också information på torsby.se där kommunens rutiner och riktlinjer läggs ut. Vi hänvisar alla som inte är sjuka till att ringa 113 13. Man ska bara ringa 1177 om man är sjuk.

Minimera smittspridning

 • Tvätta händerna extra noga och ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma vid sjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar:
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Informationskanaler

Uppdaterad information kommer att skickas ut löpande till alla vårdnadshavare.

Den kommer också att läggas in här på kommunens webbplats torsby.se.

Vi hänvisar även till att följa händelseutvecklingen via Folkhälsomyndighetens webbsida.

Som vi skriver i inledningen av detta meddelande så följer Torsby kommun de rekommendationer, riktlinjer och beslut som kommer från berörda myndigheter.

Vi har stor respekt för den allvarliga situation som föreligger i samhället och vi förstår att människors grad av oro varierar. Samtidigt vill vi understryka värdet av att bibehålla lugn och klokskap och följa de rekommendationer som ges.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: 0560-162 92
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Marcus Lech
 • gymnasiechef
 • Tfn: 0560-16301
 • Mobil: 070-642 16 65
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen