Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Kort från Torsby kommunstyrelse 4 februari

Vid sitt sammanträde den 4 februari 2019 behandlade kommunstyrelsen bland annat verksamhetsbesök för förtroendevalda, information om samråd om E45/E16 korsningsåtgärder Vägsjöfors m.m., riktlinjer kring avslut av anställning, bostadsförsörjningsprogram, revidering av jämställdhetsplan och kompetensförsörjningsplan.

Underlag till ärendena

Underlag till ärendena finns publicerade på vår webbplats en veckan innan sammanträdet. Här finner du underlagen.

Verksamhetsbesök för förtroendevalda

Kommunstyrelsen beslutade om regler för sina politikers verksamhetsbesök.

Det är en plan för mandatperioden, dvs 2019–2022, för när kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska besöka några av styrelsens verksamheter.

Syftet med verksamhetsbesöken är att lära sig mer om hur verksamheten fungerar.

De ska vara ett komplement till den ordinarie inhämtningen av information genom nämndens handlingar och föredragningar/information från företrädare från verksamheterna.

Genom att göra en plan säkerställer man dels att verksamheterna blir besökta, dels vem/vilka det är från styrelsen som gör besöken men även ges verksamheterna vid dessa besök chans att presentera sig på ett förberett och informativt sätt.

De verksamheter som kommunstyrelsen kommer att besöka under mandatperioden är enligt planen biblioteken i Torsby och Sysslebäck, bokbussen, fritidsverksamheten i Torsby och Sysslebäck, samt sophämtning, återvinning, reningsverk och fastighetsförvaltning inom Torsby och Sysslebäck

Varje nämnd beslutar själv om sina egna rutiner/planer för planerade verksamhetsbesök för nämndens ledamöter och ersättare. Det som nu beslutats om är kommunstyrelsens verksamhetsbesök i sina verksamheter.

Kontaktperson: kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen, tfn 0560-160 17, 073-271 22 03

Information om samråd om E45/E16 korsningsåtgärder Vägsjöfors m.m.


GVA-chef Mikael Löfvenholm informerade om det inkomna samrådet och kommunstyrelsen beslutade att tacka för informationen.

Trafikverket Region Väst har tagit fram ett samrådsunderlag för att de planerar att bygga om E45/Ei6 Vägsjöfors för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Förslaget är på remiss 21 januari - 11 februari.

Det handlar bl.a. om att bygga om korsningarna E16/E45 och väg 954/E16/E45 - Hovfjället samt busshållplatserna i Överbyn.

Följande åtgärder är aktuella enligt samrådsunderlaget:

• E16/E45 norr om Överbyn (norr om Torsby tätort) svänger höger vid korsningen mot Sälen/Mora/Stöllet i Vägsjöfors. E16/E45 bör prioriteras i stället för väg 954. För att kunna göra det, gör Trafikverket om E45/E16 till genomgående väg, och bygger om korsningen till C-korsning.

• I samband med att Trafikverket ser över korsningen till Sälen/Mora/Stöllet, ser de även över korsningen i Överbyn, mot Hovfjället.

• Som del i projektet ser de också över busshållplatserna Överbyn och Norra Överbyn, som i dag inte är tillgänglighetsanpassade.

Planläggningen förväntas vara klar under den senare delen av 2019.

Mer info: GVA-chef Mikael Löfvenholm 0560-160 53, 070-640 76 00


Riktlinjer kring avslut av anställning

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla HR-avdelningens förslag till riktlinjer kring avslut av anställning.

Det är första gången som det finns utarbetade rutiner kring hur kommunen som arbetsgivare ska förfara när personal säger upp sin anställning. Det som är nytt är att man inför ett strukturerat avslutningssamtal och en avslutningsenkät till medarbetare och chefer.

Syftet med avslutningssamtal och avslutningsenkäten är att ge möjlighet för både medarbetare och chefer att summera och värdera positiva och eventuella negativa erfarenheter.

Att få veta vad före detta anställda tycker om kommunen som arbetsgivare, varför man slutar, vad var bra, vad var dåligt vill man använda för att kunna utvärdera, förbättra/förändra av ett eller annat slag.

Riktlinjerna är också till för att säkerställa/förbättra så att de personer som slutar ska få ett bra avslut på sin anställning.

Kunskapen och erfarenheten man får genom detta systematiska arbetssätt är en del av kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Mer info: HR-strateg Inga-Carin Bergqvist, tfn 0560-160 38, 070-104 04 54

Bostadsförsörjningsprogram för Torsby kommun

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till bostadsförsörjningsprogram för 2019–2022.

Varje mandatperiod ska kommunen ta fram ett bostadsförsörjningsprogram med mål och redovisa hur kommunen arbetar för att nå en god bostadsförsörjning som garanterar bra och anpassade boenden i attraktiva boendemiljöer.

Statistik visar att det råder en större efterfrågan på bostäder i Torsby/ Oleby än vad det finns tillgång till. Det gäller såväl lägenheter som villor. Det kommunala bostadsbolaget Torsby Bostäder, har en nära nog hundraprocentig uthyrning och på villamarknaden ökar prisnivåerna.

Uppskattningsvis behövs fram till 2022 ca 30–40 nya lägenheter (i flerfamiljshus och enfamiljshus) per år. Kommunen behöver därför ha beredskap för att intressenter ska kunna bygga bostadsrätter, hyresrätter eller villor i attraktiva områden. Denna beredskap kan vara i form av mark eller beslutade detaljplaner.

Bostadsförsörjningsprogrammet har tidigare beslutats om av kommunfullmäktige, men länsstyrelsen kom med en rapport och påpekanden om vissa områden i planen som borde redovisas på ett annat sätt. Det har man gjort nu.

Mer info: Biträdande kommundirektör Ander Björck, tfn 0560-160 86, 070-600 94 97


Jämställdhetsplan

Kommunstyrelsen beslutade att anta HR-avdelningens förslag till jämställdhetsplan för 2018–2019. Man beslutade också att politikerna i kommunen ska få utbildning i jämställdhetsfrågor i början av varje mandatperiod.

Varje arbetsgivare måste årligen revidera sin jämställdhetsplan och så har nu gjorts i Torsby. Planen handlar inte bara om jämställdhet mellan könen utan den är kommunens handlingsplan för det närmsta året för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religionsuppfattning, sexuell läggning, funktionsförmåga eller ålder.

Alla fackliga organisationer har deltagit i arbetet med att ta fram planen. Några av punkterna som kartläggs ur ett jämställdhetsperspektiv är arbetsförhållande, sjukfrånvaro, lön, rekrytering och befordran.

Torsby kommun har som mål att främja jämn könsfördelning. Målet är att 2023 ska andelen kvinnor inom mansdominerade verksamheter/yrken och andelen män inom kvinnodominerade verksamheter/yrken öka och uppgå till minst 20 % i genomsnitt (idag är motsvarande siffra 16 % för kvinnor i mansdominerad verksamhet och 12 % för män i kvinnodominerad). Detta kommer finnas med i arbetet kring rekrytering.

Kontaktperson: HR-strateg Camilla Nyman tfn 0560-160 47, 073-271 22 58

Kompetensförsörjningsplan


Kommunstyrelsen beslutade att anta HR-avdelningens förslag till kompetensförsörjningsplan för 2019 – 2022.

Planen är en prognos över hur många personer inom olika yrken som de närmaste fem åren kommer att gå i pension vid 65 års ålder.

2019–2023, beräknas 224 personer (ca 20 %) av kommunens befintliga personal per 2017-12-31 uppnå pensionsålder 65 år. Absolut störst är det inom vård och omsorg (91 personer) och bland lärare (30 personer).

Sammanställningen tar inte hänsyn till annan, s.k. naturlig rörlighet som att personal själv väljer att sluta, eller att man går i pension innan man blir 65 år. Ungefär 5 % av antalet anställa brukar varje år sluta genom naturlig avgång.

Kompetensförsörjning är en överlevnadsfaktor inte bara för Torsby utan för många kommuner i hela Sverige. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer det att behövas rekryteras 508 000 personer för att säkra personalförsörjningen i Sverige, dels för att välfärden behöver utökas, dels på grund av pensionsavgångar.

Torsby kommuns kompetensförsörjningsplan är en del i kommunens arbete med att säkra kompetens för att kunna bedriva verksamhet inom många verksamhetsområden på ett fortsatt kvalitativt bra sätt

Nästa steg är att arbeta med olika sätt som kommunen kan säkerställa kompetensförsörjningen, dels genom nyrekrytering, dels genom att kompetensutveckla egen personal.

Kontaktperson: HR-strateg Camilla Nyman tfn 0560-160 47, 073-271 22 58

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)