Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Kort från Torsby kommunstyrelse 3 juni 2019

Vid sitt sammanträde den 3 juni 2019 behandlade kommunstyrelsen bland annat: Information från Friskvården i Värmland, Bredbandsutbyggnad, etapp 4 och 5, Svar på motion om IVPA-larm och Svar på motion om trygghetsskapande i avvaktan på ambulans

Samtliga underlag till dessa ärenden och övriga ärenden finns på www.torsby.se/kallelser

Information från Friskvården i Värmland

Kommunstyrelsen beslutade att tacka för informationen.

Torsby kommun har ett samverkansavtal med föreningen Friskvården i Värmland, vilket också Värmlands övriga kommuner och Region Värmland har.

Friskvårdens verksamhetschef Birgitta Sjöqvist och hälsokonsulent Anna Larsson var med på kommunstyrelsens sammanträde och informerade om sin verksamhet.

Anna Larsson är placerad i Torsby och arbetar över hela kommunen med bland annat hälsosamtal och konditionstester och olika motionsgrupper (ryggmotion, hjärtmotion och vattenmotion), håller föreläsningar och deltar i mässor.

Cirka 100 personer har fått hälsosamtal och konditionstest 2018.
En hälsokurs tillsammans med diabetessjuksköterskan vid Torsby Sjukhus.
10 motionsgrupper med cirka 300 deltagare.
Friskvården i Värmland är också mottagare av FAR, Fysisk Aktivitet på Recept.

Friskvården i Värmland genom Anna Larsson samverkan med kommunens fritidsavdelning, badhusen, arbetsmarknadsavdelningen, vårdcentralerna i Torsby och Likenäs, pensionärsorganisationer, Hjärt- och lungsjukas förening och familjecentralen.

Mer info: hälsokonsulent Anna Larsson, tfn 0560- 166 94 och 070-313 60 11

Bredbandsutbyggnad etapp 4 och 5

Kommunstyrelsen beslutade:

Bredbandsbudgeten förstärks med 4 500 000 kr år 2020 (50 % av uppskattad kostnad för angivna sträckor i ärendet) och att Torsby kommun deltar i etapp 5 med start hösten 2020, under förutsättning att det blir en etapp 5. Prioritering av i ärendet angivna sträckor görs enligt följande:

1. Bograngen – Järpliden
2. Röjdåfors – Svenshöjden
3. Klaråsen – Aspberget
4. Bjurberget – Mackaretjärn

Region Värmland och Tillväxtverket har aviserat att det finns ytterligare pengar att söka till bredbandsutbyggnad, i en etapp 4 och 5. Etapp 4 startar dock redan hösten 2019, vilket bedöms vara för snart för Torsby kommun att hinna fatta nödvändiga beslut, upphandla etc. Etapp 5, som troligen blir av, kommer dock kommunen vara med i.

Total kostnad blir 9 miljoner kronor, varav 4,5 miljoner är kommunens bidrag.

Mer info: Administrativ chef/bredbandssamordnare Cecilia Sjödén, tfn 0560-160 03, 073-271 21 97

Svar på motion om IVPA-larm

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige anse att motionen är besvarad.

(Gunilla Boquist (V) reserverade sig mot beslutet.)

Bengt Berg (V) har lämnat in en motion, där han föreslår att kommunen (räddningstjänsten) även fortsättningsvis ska åka på alla Prio 1-larm och i de fall ambulansen inte kan komma i rimlig tid.

I början av 2018 tecknade Region Värmland (dåvarande Landstinget i Värmland) ett nytt avtal med Torsby kommun om när räddningstjänsten ska rycka ut på akuta sjukvårdslarm och från hösten 2019 gäller kategorierna

• hjärtstopp (eller misstanke om detta)

• andningsstopp (eller misstanke om detta)

• svåra trauman


Övriga larm ska räddningstjänsten inte längre åka på.

Biträdande kommundirektör Anders Björck har skrivit ett förslag till svar på motionen. Svaret är i korthet att det måste finnas ett lagstöd för att kommunen ska bedriva viss verksamhet. Finns det inte det, kan kommunen inte bedriva den verksamheten.

Kommunen har heller inget avtal med Region Värmland som ger oss delegation på att åka på andra larm än de tre ovan nämnda. Därför kan inte Torsby kommun återta IVPA-verksamheten som den var innan nu gällande avtal.

Däremot föreslås i ett annat ärende att kommunen kan starta en sk. trygghetsskapande insats. Det skulle kunna vara ett alternativ till att ersätta de insatser som räddningstjänsten tidigare gjorde.

Mer info om motionssvaret: biträdande kommundirektör Anders Björck, tfn 0560-160 86, 070-600 94 97

Mer info om IVPA och räddningstjänst: Tf räddningschef Mats Moberg, tfn 0560-161 25, 070-518 01 58

Svar på motion om trygghetsskapande insatser i avvaktan på ambulans


Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige
* att bifalla motionen och
* att besluta om att trygghetsinsatsen ska anses omfattas av kommunallagens 2 kap § 1.
* att ge kommunstyrelsen i uppgift att införa denna typ av trygghetsinsats på ett för verksamheten rationellt sätt.

Gunilla Boquist (V) reserverar sig mot beslutet.

Ann-Katrin Järåsen (S), Anna-Lena Carlsson (C) och Ann-Katrin Uppvall (L) har lämnat in en motion där de föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med ett trygghetsprogram för framtiden. Dagens problem behöver preciseras, ytterligare samverkansmöjligheter både inom och utanför kommunal verksamhet utredas och ny teknik testas.

Biträdande kommundirektör Anders Björck har skrivit ett förslag till svar på motionen. Svaret är i korthet att det är möjligt för kommunen att enligt 2 kap 1 § kommunallagen starta en verksamhet som är av allmänintresse. En trygghetsinsats skulle kunna vara ett alternativ till att ersätta de insatser som räddningstjänsten tidigare gjorde, men som nu inte längre finns med i det avtal kommunen har med Region Värmland.

Kommunfullmäktige behöver i så fall fatta beslut om något sådant ska starta, och avsätta pengar och personer till detta. Beslut behöver även fattas om tjänsten ska upphandlas eller om den kan utföras genom samverkan med en utförarorganisation.

Mer info: biträdande kommundirektör Anders Björck, tfn 0560-160 86, 070-600 94 97

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)