Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Kommunfullmäktige röstade för nedläggning av Aspeds skola och förskola

Kommunfullmäktiges sammanträde hålls numera i Frykenskolans aula, och ledamöterna sitter långt isär för att minska risken för spridning av coronaviruset. Även åhörarna uppmanas att sätta sig med avstånd till varandra.

Vid ett extra sammanträde idag den 8 juli 2020 behandlade kommunfullmäktige frågan om Aspeds skola och Junibackens förskola i Vitsand. Beslutet blev, efter votering, att skolan och förskolan avvecklas från och med höstterminen 2020.

Bakgrunden till beslutet

Det är det ekonomiska läget för barn- och utbildningsnämnden som är bakgrunden till att nämnden behövt se över sin verksamhet och göra större förändringar. Ingen av kommunens nämnder eller styrelser kommer att få ekonomisk kompensation för löne- och prisökningar och det betyder t.ex. att barn- och utbildningsnämnden behöver minska sina kostnader med cirka 8 miljoner.

Ett av förslagen som nämnden tagit fram är avveckling av skolan och förskolan i Vitsand. Skolan har idag 22 barn från förskoleklass till årskurs 5, 20 till hösten. Förskolan har tio barn nu, sex till hösten. En avveckling skulle ge en minskning av nämndens kostnader med cirka 4,8 miljoner kronor på helår.

Ärendet har behandlats i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen innan det nu idag togs upp av kommunfullmäktige.

Sammanträdet med kommunfullmäktige

Dagens sammanträde inleddes med ”Allmänhetens frågestund” ett ärende som inte var aviserat på dagordningen, men som fullmäktige ändå beslutade skulle vara. Då har allmänheten möjlighet att ställa frågor som rör kommunens verksamhet.

En stor grupp människor fanns med i salen som åhörare. Tre personer ställde frågor till fullmäktige, och de flesta av frågorna besvarades av ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Peter Jonsson. Några frågor besvarades av kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen. Samtliga frågor rörde avvecklingen av Aspeds skola, fritidshem och förskola.

Kommundirektör Thomas Stjerndorff redogjorde därefter för kommunstyrelsens förslag till beslut angående barn- och utbildningsnämndens budget, och det innebar bland annat förslag att lägga ner Aspeds skola och Junibackens förskola i Vitsand från och med hösten 2020.

Ordföranden lämnade sedan ordet fritt till ledamöterna och ett relativt stort antal ledamöter gick upp i talarstolen och redogjorde för sin åsikt och antingen yrkande bifall till kommunstyrelsens förslag, yrkade avslag eller yrkande återremiss.

Efter en kort ajournering (mötet avbröts en stund och ledamöterna och åhörarna fick lite ledigt) så återupptogs sammanträdet och ledamöterna kunde fortsätta sina yrkanden.

När inga nya yrkanden fanns anmälda, var det dags för fullmäktige att besluta.

Först röstade man om ifall ärendet skulle avgöras idag eller om det skulle återremitteras.

Fullmäktige beslutade, efter votering, att ärendet skulle beslutas idag (26 röstade ja, dvs att ärendet skulle avgöras idag, tre röstade nej och två avstod från att rösta alls.)

Då fick ledamöterna ta ställning till två yrkanden – antingen ja till kommunstyrelsens förslag (dvs avveckling av verksamheten) eller nej, att verksamheten skulle vara kvar.

Fullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutade då, efter votering, att Aspeds skola och Junibackens förskola ska läggas ner från och med höstterminen 2020.

Röstesiffrorna var att 22 ledamöter röstade för, tre röstade emot och sex avstod från att rösta.

Mot beslutet reserverade sig tre ledamöter.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen