Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

I miljölagstiftningen betonas verksamhetsutövarens skyldighet att genom egenkontroll styra, kontrollera, följa upp och ha kunskap om verksamheten så att miljöbalken och dess förordningar samt tillstånd och villkor följs.

Miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 19 §:
"Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön..."

Som verksamhetsutövare ska du kunna visa tillsynsmyndigheten att du arbetar för att minska miljöpåverkan och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.
Egenkontrollen är verksamhetsutövarens verktyg för att visa att miljöbalkens krav efterlevs. Verksamhetsutövaren ska genom dokumentation kunna redogöra för hur egenkontrollen fungerar.

Miljöbalken och dess följdföreskrifter gäller alla verksamheter som kan tänkas påverka människors hälsa eller miljö. Egenkontrollen innefattar den organisation, de rutiner (t.ex. för drift, skötsel och underhåll), åtgärder och liknande som ger förutsättningar för lagefterlevnad. De verksamheter som är anmälnings- (C-anläggningar) eller tillståndspliktiga (B-anläggningar) enligt 9 eller 11-14 kapitlet i miljöbalken ska även följa de regler som finns för egenkontroll enligt Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

De viktigaste punkterna i egenkontrollen är:

 • Organisatoriskt ansvar
 • Rutiner för kontroll
 • Anmälan om driftstörningar
 • Förteckning över kemiska produkter

Miljö- och byggkontoret har sammanställt ett informationsmaterial med exempel på blanketter m.m. för att göra det enklare för dig som verksamhetsutövare att dokumentera din egenkontroll.

Du kan kontakta miljö och byggkontoret om du vill ta del av detta. Kontaktuppgifterna
finner du här ovan om du klickar på ikonen med texten "Kontakt”

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: