Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tillgänglighetsrådet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: ktr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Övergripande tillgänglighets­plan för Torsby kommuns nämnder och förvaltningar

Här kan du läsa om de mål som finns för kommunens funktionshinderspolitiska arbete för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Övergripande mål och strategier

Kommunfullmäktige i Torsby kommun har tagit fram gemensamma mål och strategier för de kommunala verksamheterna. Utifrån dessa övergripande mål och strategier ska kommunens olika nämnder/verksamheter själva upprätta egna verksamhetsplaner. Den gemensamma värdegrunden ska vara vägledande och genomsyra arbetet.

Styrande och vägledande dokument

Torsby kommuns vision- och måldokument ger riktningen för den framtida satsningen i Torsby kommun.

Torsby kommuns värdegrund - beskriver det gemensamma förhållningsättet och den gemensamma människosynen som ska genomsyra all kommunal verksamhet och som ska vara vägledande och styrande i de beslut som tas.

 • Respekt för alla människors lika värde.
 • Hänsynstagande till människors självbestämmande, värdighet och integritet i alla situationer
 • Ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat bemötande av människor.
 • Verksamheter som genomsyras av en humanistisk grundsyn och att prioriteringar utgår från behov oavsett individens förmåga att uttrycka det.

Torsby kommuns övergripande tillgänglighetsplan - beskriver hur de övergripande målen ska nås ur ett tillgänglighetsperspektiv. För att säkerhetsställa och garantera stöd till personer med funktionsnedsättning så att de ska kunna delta i samhällslivet fullt ut. Tillgänglighetsaspekterna ska därför finnas med redan från början som en naturlig del i all kommunal verksamhetsplanering.

Riktlinjer för respektive nämnds/förvaltnings tillgänglighetsarbete

Upplägg

Tillgänglighet ur aspekten människor med funktionsnedsättning ska genomsyra alla nämnder/förvaltningars verksamhetsplanering. Det innebär att upphandling, personalpolitik, rekrytering, information och fysisk planering tydligt ska beakta detta perspektiv under processen, innan beslut tas.

I denna övergripande tillgänglighetsplan för Torsby kommun
finns prioriterade områden utsedda för perioden 2024-2027. De bygger på
FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
De utvalda områdena är några av de områden som regeringen lyft fram som
särskilt viktiga.

Tre prioriterade områden

I denna tillgänglighetsplan finns tre delområden att
jobba med och som är generella för Torsby kommuns nämnder/förvaltningar. Inom
de tre delområdena ska tillgänglighetsmål konkretiseras och finnas med i nämndernas/förvaltningarnas planering.

Kommunens olika nämnder/förvaltningar har olika stora utmaningar och åtaganden inom de tre prioriterade delområdena. Det är viktigt att varje nämnd/förvaltning gör en prioriteringsordning för varje delområde där man känner att planeringen av tillgänglighetsarbetet måste ske långsiktigt.

De tre prioriterade delområdena är:

 • Bostad, byggd miljö och samhällsplanering
 • Social välfärd och trygghet
 • Arbete och försörjning

Ytterligare frågor av särskild vikt för genomförandet och uppföljningen av funktionshinderpolitiken är:

 • Digitalisering
 • Demokratisk delaktighet
 • Folkhälsa och fritid
 • Upphandling

Konkreta handlingsplaner ska tas fram

Varje nämnd/ förvaltning ska göra egna konkreta handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet. Planerna ska följas upp och uppdateras varje år.

Redovisning/uppföljning görs i Stratsys i samband med att verksamhetsberättelse/bokslutskommentar skrivs.

I redovisningen ska det tydligt framgå vilka åtgärder som gjorts för att förbättra tillgängligheten.

Varje nämnd/förvaltning ska utforma egna konkreta aktiviteter och åtgärder inom delområdena.

I planen ska anges: Aktivitet; Ansvarig; Tidplan;
Kostnader och Uppföljning.

De tre delområdenas mål

Delområde 1 Bostad, byggd miljö- och samhällsplanering

Mål:

Personer med funktionsnedsättning har tillgång till byggd miljö på jämlika villkor som andra.

Varje nämnd/förvaltning ska utforma sina egna konkreta aktiviteter och åtgärder.

Bostad

Lokalers tillgänglighet

Utomhusmiljöers tillgänglighet

 

Delområde 2 Social välfärd och trygghet

Mål: Social välfärd och trygghet ska vara att personer med funktionsnedsättning har jämlika möjligheter till ett självständigt liv och tillfredsställande levnadsstandard.

Varje nämnd/förvaltning ska utforma sina egna konkreta aktiviteter och åtgärder.

Missbruk/beroende

Stöd och service

Funktionsrätt

Delområde 3 Arbete och försörjning

Mål: Personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika möjligheter till delaktighet på arbetsmarknaden och Torsby kommun och dess anställda ska avspegla befolkningen i stort.

Varje nämnd/förvaltning ska utforma sina egna konkreta aktiviteter och åtgärder.

Arbetsmiljö

Utbildning

Rekrytering

Revidering av tillgänglighetsplanen

Tillgänglighetsrådet ansvarar för att tillgänglighetsplanen revideras en gång per mandatperiod och att planens mål utvärderas.

Mer information

 • Agenda 2030
  Finns på: www.fn.se och www.rka.nu
 • SOU 2019:13, SOU2019:23, (Statens Offentliga Utredningar)
  Finns på: www.sou.gov.se samt www.regeringen.se
 • Lagen om enkelt avhjälpta hinder, Tillgänglighet på allmänna platser
  Finns på: www.boverket.se
 • Jämföraren.
  Finns på: www.kolada.se

Tillgänglighetsplan

Här kan du läsa om tillgänglighetsplanen. Planen är antagen vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2023-12-11 § 177

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: