Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Elisabet Olsson
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: elisabet.olsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Pågående EU-projekt

Här presenterar vi pågående EU-projekt som Torsby kommun är projektägare för eller på annat sätt har en betydande delaktighet i. Vi försöker hålla listan så komplett som möjligt, men det kan finnas projekt som saknas på listan.

Projekt: LID- Local Improvement Districts

Projektet kommer arbeta efter och ta inspiration från den internationellt beprövade platsutvecklingsmodellen BID (Business Improvement Districts). Vi har gjort om modellen så den passar våra lokala förhållanden och kallar den för LID. Modellen bygger på gemensamma mål och en gemensamt framtagen handlingsplan. Projektets övergripande syfte är att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom att utveckla ännu starkare gränsöverskridande kreativa och innovativa miljöer.

Torsby kommun arbetar med tematisk LID under temat ”Idrott- och evenemangsturism” där vi tillsammans med föreningsliv och näringsliv vill se på möjligheten att skapa mervärde för de olika evenemang som finns/utvecklas i kommunen.

Korta fakta:

Projekttid: februari 2021- september 2022

Medverkande kommuner: Säffle, Torsby och Årjäng kommuner i Sverige och Aremark, Aurskog-Høland och Marker kommuner i Norge.

Beviljade projektmedel: 2,7 miljoner kronor.

Projektägare: Säffle kommun

Delprojektledare: Emelie Röjeskog, 070-237 94 31 och Andre Liljemark, 073-097 39 37

Utvecklingskontor i västra Värmland

Pandemin har påverkat invånare, företag och verksamheter i Värmland, inte minst har den stängda gränsen bidragit till påverkan för gränshandel och besöksnäring.

Arvika, Eda, Årjäng och Torsby kommuner fick stöd av regionen för att diskutera stödinsatser. Arbetet har resulterat i Utvecklingskontor västra Värmland som omfattar två projekt.

Det ena projektet pågår fram till den 31 december 2022 med fokus på invånare i gränskommunerna som i en omställning kan komma behöva kompetensutveckling. Projektet drivs av Arvika Näringslivscentrum och samverkansparter är de fyra kommunerna. Projeketet omfattar 2,1 miljoner kronor och finanserias av regionen och kommunerna.

Det andra projektet pågår till den 31 oktober 2023 och omsluter 12 miljoner kr. Projektet finansieras av EU, Region Värmland och de fyra kommunerna. Projektet har ett fokus på små och medelstora företag samt platsutveckling i gränskommunerna. Prioriterade företag är branscher som drabbats särskilt hårt av pandemin som handel/gränshandel/besöksnäring. Arvika Näringslivscentrum driver projektet i nära samverkan med kommunernas näringslivsenheter och nära företagen.

För mer information kontakta: Eva Larsson tel: 0560-160 12 eller e-post: eva.larsson@torsby.se

Förstudie: hållbara flygförbindelser i Norra Värmland

Region Värmland har beviljat Torsby kommun 150 000 kr till en förstudie för att göra en utredning och en analys kring framtida hållbara flyglinjer. Målet är att förbereda Norra Värmland för att så snart tekniken är redo kunna etablera hållbara flyglinjer.

Projektet kommer arbeta med dessa tre frågor:

 • Hur ser en kostnads-/intäktsanalys ut för hållbara flyglinjer från Stockholm, Oslo och Göteborg till Torsby, för några olika scenarier på tillgängligt kundunderlag och
  betalningsvilja?
 • Om kostnads-/intäktsanalysen visar att hållbara flyglinjer till/från Torsby troligtvis kommer gå med underskott, vilka möjliga finansieringslösningar finns?
 • Hur påverkas kvinnors respektive mäns resmönster av tillgängligheten av hållbara flyglinjer och vad innebär det för kvinnors respektive mäns karriärmöjligheter?

Kontaktperson: Ingela Bönström Brusgård: 076-801 61 75 e-post ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se

Projekt Skråckarberget

Miljöprojektet innebär att man kan återta och utöka den biologiska mångfalden på denna rofyllda och fantastiskt fina plats i Torsby kommun.

Fem kilometer från Bograngen i norra Värmland, alldeles i närheten av hembygdsgården, ligger denna vackra plats. Här återskapar vi nu betesmark och bidrar till biologisk mångfald med hjälp av miljöstödsersättning till rovdjurstängsling.

Här finns många kulturella värden och vackra stenrös vittnar en annan tid och ett hårt arbete i en tid när självhushållningen var en självklarhet för en överlevnad.

Genom projektet har äldre beteshävd röjts fram och skapat en möjlighet att utöka betesmarken i området.

Projektägare är Torsby kommuns tekniska avdelning.

Läs mer om projekt Skråckarberget här


Att arrangera aktiviteter på annans mark

Projektet ska ta fram en modell där man, i samverkan med skogs- /markägare, föreningar, myndigheter, arrangörer av friluftsaktiviteter och tävlingar samt kommunen, ska kunna genomföra aktiviteter (tex. anlägga cykel-, vandringsleder, arrangera t ex orienteringstävlingar eller andra aktiviteter) på ”annans mark” på ett sätt som inte skadar natur, miljö, djurliv eller stör pågående markanvändning.

Projektet startade 1 april 2020 och ska avslutas 31 december 2021. Projektet finansieras

Projektets finansieras med pengar från Växtlust Värmland och Europesika jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ((EJFLU)

Budget: 670 987 SEK

Projektledare: Anders Olssson 070-585 66 24 e-post: anders.olsson@edu.torsby.se

Projektledare: Olov Henriksson:070-316 10 26

Läs mer om projektet "Att arrangera aktiviteter på annans mark".


Projekt Östängen, Branäs i norra Värmland

Rovdjursstängsel har satts upp vid Klarälven för att återskapa betesmark.

Projektets finansieras med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ((EJFLU)

Budget: 175 000 SEK ( 100% bidrag)

Projektledare: Per-Håkan Häll, Arbetsmarknadsavdelningen.

Läs om projektet här


COM3 – Building Competences for Competitive Companies

Torsby får nu pengar för att bland annat installera ett fritt wifi i centrum kopplat till mobil teknisk lösning som gör det möjligt att ordna wifi vid större evenemang.

Bakgrunden till projektet är den stora andel små och medelstora företag på landsbygden som står inför digitala utmaningar. Många av dessa företag känner inte till de digitala möjligheter som finns, vilket gör det svårt att vara i framkant när det gäller att använda digital teknik i sin affärsverksamhet. Andra företag har hunnit längre i sin digitala omställning, men har svårt att hålla jämna steg med den snabba digitala utvecklingen. Tillgång till nya marknader och internationellt samarbete är andra områden som ofta är utmaningar för små och medelstora företag på landsbygden.

Projektet är ett Interreg Nordsjöprojekt och pågår mellan 2019-2022.

Läs mer om projektet här


HiT – handelsutveckling i Torsby

Projektet ”HiT” pågår under 2,5 år och handlar om att profilera handeln och stärka platsen Torsby kommun som varumärke. Innehållet i projektet riktar sig till medlemsföretag i föreningen iTorsby och det lokala näringslivet med handels- och tjänsteföretag. Företagen kommer att få möjlighet att delta i workshops för att lära sig mer om film, bild och marknadsföring. Det kommer även bli workshops i varuexponering och butiksskyltning.

Namn: Handelsutveckling i Torsby "HiT"
Budget: 1,8 miljoner
Projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden: Europeiska regionala utvecklingsfonden , Leader Växtlust
Projekttid: 2019-2021
Projektägare: Torsby kommun i samarbete med näringslivsföreningen iTorsby
Kontaktpersoner: Projektledare är André Liljemark 073-097 39 37 e-post: andre.liljemark@torsby.se

Läs mer om projektet HiT - Handelsutveckling i Torsby

Servicepunkter i nöd och lust.

Projektets syfte är att långsiktigt säkra tillgången till grundläggande service för boende, företag och besökare, genom att stärka upp strukturen från tre olika håll.

 • Stärka det strategiska arbetet och samarbetet.
 • Stärka kopplingen till den viktiga besöksnäringen och därmed ge serviceaktörerna fler ben att stå på.
 • Se över trygghetssystemet och säkra tillgången till service i händelse av kris.

Projekttid: 2018-08-01 – 2021-12-31

Budget: 3 573 419 kr

Finansiering: Landsbygdsprogrammet/Tillväxtverket: 70 %, och Torsby kommun: 30 %. (Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansierad delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.)

Projektledare: Ingela Bönström Brusgård, Anna-Lena Carlsson och Elisabet Olsson.

För mer information: Elisabet Olsson telefon 0560-160 08, 073- 271 22 07 eller e-post: elisabet.olsson@torsby.se

Läs mer om Servicepunkter i nöd och lust


VM-rally över gränsen

VM-rally över gränsen är ett utvecklingsprojekt inom statsbidragsområdet ”små och medelstora företag” som syftar till ökad konkurrenskraft hos företag inom eller med direkta kopplingar till besöksnäringen.

Projektet ska verka för att stimulera stark tillväxt i besöksnäringen genom att utveckla och befästa årligen återkommande VM-rally i Sverige och Norge.

Projektägare Torsby kommun och Åsnes kommun samarbetar direkt med de övriga värdkommunerna Karlstad och Hagfors för de specialsträckor som ingår i VM-rallyt.

En del av evenemanget är lokaliserat till Norge sedan några år tillbaka och i form av specialsträckor i Hedmark.

Projektperiod: 2018-03-01 – 2020-12-31

Projektledare:
Glenn Olsson

E-post: glenn@rallysweden.com

EU-fond: Interreg Sverige-Norge / Europeiska regionala utvecklingsfonden


CORA-Connecting Rural Areas with Digital Infrastructure

Torsby kommun deltar i ett pilotprojekt i CORA, ett EU-projekt inom Interreg Nordsjöprogrammet. Projektet handlar om att tillhandahålla digital infrastruktur på landsbygden.

I projektet samarbetar vi med Länsstyrelsen i Värmland samt Hedmarks fylkeskommune och gränskommuner på både norska och svenska sidan för att undersöka möjligheterna för gränsöverskridande bredband mellan två länder ( i detta fall över en EU-gräns).

Torsby kommuns pilotprojekt handlar om att utvärdera möjligheter för, och om möjligt, testa både fiber och luftburna bredbandslösningar för att ge Norge tillgång till internet från Sverige.

I Sverige ingår också att mobilisera intressenter för samarbete, hålla workshops för kompetensutveckling, titta på lagar och förordningar och arbeta med spridning av resultat.

Projektperiod: 2017-07-01 till 2020-06-30, förlängt till 2022-12-31
Du kan läsa mer om projektet på Interreg North Sea Region Cora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport om projektet t o m 2020-06-30 (på engelska) Pdf, 1.4 MB.

Har du frågor om projektet kontaktar du:

Cecilia Sjödén, administrativ chef och bredbandssamordnare. Telefon 073-271 21 97, e-post: cecilia.sjoden@torsby.se


Nya friska tag ger jobb i lag

Projektet bygger vidare på erfarenheter och resultat från projektet FRISK - Fri sikt Klarälven.

Syftet med projektet är att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden genom att inspirera och informera om olika utbildnings- och jobbmöjligheter inom den gröna sektorn. Syftet är också att erbjuda korta kompetensutvecklingsinsatser samt att nå fram till röjutbildning i steg 2, för personer som senare kan erbjudas anställning.

Finansiering:

1 524 295 kronor från "Lokalt ledd utveckling- Leader Växtlust Värmland- LAG och projektstöd"

72 000 kronor från Torsby kommun

Läs mer om Nya friska tag ger jobb i lag.


Match2job

Deltagande kommuner kommer, tillsammans med Arbetsförmedlingen att  göra en gemensam satsning som ska bidra till en effektiv etablering av nyanlända kvinnor och män på arbetsmarknaden. Detta innebär också att man bidrar till att säkerställa värmländska arbetsgivares framtida kompetensförsörjningsbehov.

Deltagande kommuner är: Torsby, Storfors, Kil, Karlstad, Hammarö, Filipstad, Arvika och Kristinehamn. Den sistnämnda är också projektägare.

Övriga deltagare är: Företagarna i Värmland, Handelskammaren i Värmland och Arbets-förmedlingen.

EU-fond: Europeiska socialfonden

Projektstart: 2017-02- 15

För mer information kontakta:

Eva Larsson, tf. näringslivschef.  Mobil:  070-212 54 57 eller

Gösta Kihlgren, arbetsmarknadschef. Mobil:  070-393 90 05


Bredbandsutbyggnad i Värmland, del 1

Projektets mål är att öka andelen företag med tillgång till bredband i kommunerna Torsby, Hagfors, Eda, Forshaga och Karlstad.

Målet är att ortssammanbindande fibernät ska bygga i enlighet men en plan som fastställts genom behovskartläggning och offentliga samråd.

Inom Torsby kommun ingår följande 8 sträckor:

 • Bastvålen - Lillskogshöjden
 • Brattmon - Hölje
 • Höljes - Klaråsen
 • Klaråsen - Långflon
 • Sysslebäck - Långberget
 • Snårberg - Nyskoga
 • Nyskoga -Bjurberget
 • Bjurberget - Kindsjön

Projektet omfattar enbart ortssammanhängande sträckor, och medlen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare.

Projektperiod: 2015-09-04 till 2018-12-31. Förlängt till 2020-03-31.

För frågor, kontakta: Cecilia Sjödén, adminstrativ chef och bredbandssamordnare, tel. 073-271 21 97, e-post cecilia.sjoden@torsby.se


Bredbandsutbyggnad i Värmland del 2.

Projektets mål är att öka andelen företag/arbetsställen med
tillgång till bredband med hög överföringshastighet i Arvika, Eda, Forshaga, Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby. Primär målgrupp är små och medelstora företag i de sju kommunerna .Projektägare är Region Värmland.

Målet är att ortsammanbindande nät ska byggas i enlighet med den plan som fastställdes efter behovskartläggning och offentligt samråd.

Inom Torsby kommun ingår följande 5 sträckor:

 • Torsby – Åshagen
 • Lekvattnet – Vittjärn
 • Östmark – Metbäcken
 • Tjärnberget – Digerberget
 • Björbysätern – Vägsjöfors

Projektet omfattar enbart ortsammanbindande sträckor och medlen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare men satsningarna inom projektet är tydligt kopplade till satsningar inom landsbygdsprogrammet, både i planering och genomförande. I behovskartläggningen har intressen från fiberföreningar beaktats för att skapa bästa förutsättningar för att nå det regionalt satta bredbandsmålet.

Projektperiod: 2016-02-29 till 2019-06-29. Förlängt till 2020-02-28.

För frågor, kontakta: Cecilia Sjödén, adminstrativ chef och bredbandssamordnare, tel. 073-271 21 97, e-post cecilia.sjoden@torsby.se


Bredbandsutbyggnad i Värmland del 3.

Projektets mål är att öka andelen företag/arbetsställen med tillgång till bredband med hög överföringshastighet i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Munkfors och Torsby kommuner .

Primär målgrupp är små och medelstora företag i de nio kommunerna .Projektägare är Region Värmland.

Målet är att ortsammanbindande nät ska byggas i enlighet med den plan som fastställdes efter behovskartläggning och offentligt samråd.

Inom Torsby kommun ingår följande 13 sträckor:

 • Bograngen – Medskogen
 • Kindsjön – Bograngen
 • Klaråsen – Bastuknappen
 • Lekvattnet – Dalgosstorp
 • Mårbacken – Kittmon
 • Rännberg – Råbäcken
 • Röjdåfors – Kajklastorp
 • Östmark – Röjdåfors
 • Östmark – Runnsjötorp
 • Östmark – Sandsätern
 • Vägsjöfors – Hovfjället
 • Vasserud – Nordantjärn, flyttad till etapp 5.
 • Åshagen – Getinge

Projektet omfattar enbart ortsammanbindande sträckor och medlen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare men satsningarna inom projektet är tydligt kopplade till satsningar inom landsbygdsprogrammet, både i planering och genomförande. I behovskartläggningen har intressen från fiberföreningar beaktats för att skapa bästa förutsättningar för att nå det regionalt satta bredbandsmålet.

Projektperiod: 2017-06-01 till 2020-05-31. Förlängt till 2021-08-31.

För frågor, kontakta: Cecilia Sjödén, adminstrativ chef och bredbandssamordnare, tel. 073-271 21 97, e-post cecilia.sjoden@torsby.se


Bredbandsutbyggnad i Värmland del 5.

Projektets mål är att öka andelen företag/arbetsställen med tillgång till bredband med hög överföringshastighet i Forshaga,Karlstad, Torsby.

Primär målgrupp är små och medelstora företag i de tre kommunerna .Projektägare är Region Värmland.

Målet är att ortsammanbindande nät ska byggas i enlighet med den plan som fastställdes efter behovskartläggning och offentligt samråd.

Inom Torsby kommun ingår följande 7 sträckor:

 • Bograngen - Järpliden
 • Röjdåfors - Svenshöjden
 • Klaråsen - Aspberget
 • Mackaretjärn - Bjurberget
 • Torsby - Önnerud
 • Björkhagen - Nordantjärn
 • Höljes - Höljes motorbana

Projektet omfattar enbart ortsammanbindande sträckor och medlen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare men satsningarna inom projektet är tydligt kopplade till satsningar inom landsbygdsprogrammet, både i planering och genomförande. I behovskartläggningen har intressen från fiberföreningar beaktats för att skapa bästa förutsättningar för att nå det regionalt satta bredbandsmålet.

Projektperiod: 2020-06-10 till 2022-12-31.

För frågor, kontakta: Cecilia Sjödén, adminstrativ chef och bredbandssamordnare, tel. 073-271 21 97, e-post cecilia.sjoden@torsby.se


Hållbar handelsutveckling i staden

Syftet är att använda e-handel som en grund för att stärka SME (små- och medelstora företag) och möjliggöra en breddning av redan befintlig affärsidé.

Filipstads kommun är projektägare och projektet har en total budget på 5,1 miljoner. Deltagande kommuner är förutom Filipstad: Sunne, Kil, Karlstad, Kristinehamn, Sunne och Torsby.

En projektledare är under rekrytering och kommer att arbeta tillsammans med samtliga kommuner.

För frågor, kontakta
Ingela Bönström Brusgård, Tuab
076-801 61 75


Innehållsansvarig: Elisabet Olsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen