Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Annelie Lindberg
  • webbadministratör
  • Telefon: 0560-160 02
  • Mobil: 073-271 37 16
  • E-post: annelie.lindberg@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

A - Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Förskola och barnomsorg Avgifter och regler - förskola och barnomsorg Ansök och säg upp plats, förskola och barnomsorg Förskola Forsbacken Förskola Junibacken Förskola Kvisten Förskola Kyrkbacken Förskola Lillhem Förskola Skogsbacken Förskola Snickerboa Förskola Solbacken Förskola Stjernebacken Förskola Sörgården Förskolan Tingsbacken Kvällsomsorg Öppna förskolor Familjecentral Likenäs Grundskola Aspeds skola Frykenskolan Holmesskolan Kvistbergsskolan Fritidshem, Kvistbergsskolan Oleby skola Stölletskolan Transtrands friskola Östmarks skola Val av skola, anvisad plats Lov och ledigheter - grundskola Gymnasium Val och antagning - gymnasium Val och antagning - gymnasium Val och antagning - gymnasium Ekonomi, studiebidrag Skolmat gymnasiet Särskola Musikskola, kulturskola Vuxenutbildning, komvux Särskilda behov, extra stöd inom skolan Elevhälsa ELSA i Värmland Mobbning, trygghet, säkerhet Inneboende, inackordering - skolan Studie- och yrkesvägledning Försäkringar inom skolan Modersmål, hemspråk Starta enskild förskoleverksamhet Miljö i skolan Praktik i skolan Klagomål på förskola eller skola Klagomål på förskola eller skola Akut hjälp, krishantering Krismottagning för kvinnor och män Trygg och säker Räddningstjänst Riskobjekt - trygg och säker Informationssäkerehet i hemmet Konsumentvägledning, konsumentrådgivning, rådgivning Socialbidrag, ekonomiskt bistånd Budget- och skuldrådgivning God man God man - att bli God man - du som är God man - vem kan få? God man - för ensamkommande barn Förvaltare Förmyndare Överförmyndare Invandring och integration Flyktingsituationen Flyktingmottagning - hur går det till? Ensamkommande barn och ungdomar Vilket stöd kan man få, nyanlända Tolk Arbete SFI, Svenska för invandrare och samhällsorientering Så kan du hjälpa flyktingar Misstanke om barn som far illa Hjälp till barn och unga Reflexen, stödgrupp Ungdomsmottagning Första linjen Alkohol-, narkotika-, dopning-, tobaks- och brottsförebyggande Tobaksfri Duo Stöd till familjen Familjerådgivningen Separation, skilsmässa Adoption Faderskap Kontaktfamilj, fosterhem Gifta sig Hjälp i hemmet Hemtjänst Mat, matdistribution Trygghetslarm Hjälpmedel Bostadsanpassning Trygghetsboende Trygghetsboende Bograngen Klarastrand - trygghetsboende Valbergsgården - trygghetsboende Mätt o Go, restaurang Gruppboende Äldreboende Dalbygården - äldreboende Finnskogahemmet - äldreboende Gömmanberg - äldreboende Klarastrand - äldreboende Linden - äldreboende Lövenstrand - äldreboende Solliden - äldreboende Färdtjänst Psykisk ohälsa Sexuella övergrepp Personligt ombud - psykisk funktionsnedsättning Funktionsnedsättning, handikapp LSS och LASS, Stöd och service Personlig assistent - LSS/LASS Tillgänglighet för alla Äldre Ansöka om stöd och hjälp, äldre Mötesplatser, träffpunkter - seniorer Daglig verksamhet för dementa Demens Taxor och avgifter, vård och omsorg Sjukvård och tandvård Ansvarfördelning kommun och landsting - sjukvård och tandvård Hemsjukvård Rehabilitering Tandvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Folkhälsoarbete Missbruk Stödgrupper för alkohol Missbruk Våld och hot Dödsboanmälan Överklaga beslut inom socialförvaltningen Överklaga beslut inom socialförvaltningen Turism, att besöka Torsby Bibliotek Läsa och låna böcker Bokbussen Simhallar, badhus Sysslebäcksbadet TorsbyBadet Fotbollsplaner Hallar och idrottsanläggningar Idrottshallar Frykenhallen GA-hallen Holmeshallen Olebyhallen Stjernehallen Stöllethallen Östmarkshallen Ishallar Skidtunnel Boka idrottshallar, arenor och planer Sport- och idrottsaktiviteter Badplatser Båtar och hamnar Cykling Elljusspår Fiske och jakt Hundrastgårdar Lägergårdar Naturområden Ridning Skidåkning Skridskoåkning Skridskoåkning Torsby Testlabb Kultur Barn- och ungdomskultur Biografer, film Musik och teater Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Stöd, bidrag och stipendier - kultur Höstglöd Skrivartävlingen Arkiv, kommunens historia Kommunala och enskilda arkiv Bildarkiv Släkt- och hembygdsforskning Lokalhistoria Bygdegårdar och lägergårdar Möten och konferenser - upplev och göra Föreningsregister Lotteritillstånd Bidrag, stöd och stipendier - föreningar Bilda förening Ung i kommunen Ungdomars inflytande Fritidsgården i Torsby Fritidsgården i Stöllet Fritidsgården i Likenäs Fritidsgården i Sysslebäck Sportlov Höstlov Höstlov Bostadsförmedling Lediga lägenheter Privata hyresvärdar och mäklare Lediga tomter Klara krisen Kommunens fastigheter Hyresgäst hos kommunen Boendemiljö Radon Offentliga lokaler Tillgänglighet i offentlig miljö Tillgänglighet i offentlig miljö Adresser och namnsättning Bygga nytt, ändra eller riva Bygglovsprocessen Svartbygge, olovligt byggande Grannars möjlighet att påverka byggen Avgifter, taxor - bygga nytt, ändra eller riva Villor och flerfamiljshus Kaminer och eldstäder Altan, uteplats, pool, skärmtak Mur och plank Friggebod, attefallshus Garage, carport, förråd Komplementbyggnader Riva, rivningslov Marklov Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer Bryggor och sjöbodar Strandskydd Ovårdade tomter Fastigheter och lantmäteri Fastighetsregister Riksintressen Lantmäteri Förrättningar, avstyckning Servitut Översiktsplan och detaljplaner Fördjupad översiktsplan Naturvårdsplan Vindbruksplan, förslag till Detaljplaner och områdesbestämmelser Detaljplaner, pågående Detaljplaner, laga kraft Valberget skidtunnel Torsby ski tunnel idrottsanläggning skidspår detaljplan Dalby kyrka områdesbestämmelser Områdesbestämmelser Säter Lekvattnet kyrka områdesbestämmelser Norra Finnskoga kyrka områdesbestämmelser Nyskoga kyrka områdesbestämmelser Södra Finnskoga kyrka områdesbestämmelser Vitsands kyrka områdesbestämmelser Östmarks kyrka områdesbestämmelser Planprocessen Så kan du påverka - översiktplan och detaljplaner Dammhaveri Klarälven Avfall och återvinning Avgifter och regler, abonnemang - avfall och återvinning Faktura VA/sophämtning Sophämtning - avfall Sophämtningsdagar Källsortering och återvinning Kompostering av hushållsavfall Återvinningscentraler Återvinningsstationer Sopsorteringsguide Möbelreturen, second hand Farligt avfall Slam och latrin Håll Torsby rent Vatten och avlopp Avgifter - vatten och avlopp Dricksvatten Eget dricksvatten Kommunalt dricksvatten Vattenmätare, installation av Vattenskyddsområde Avlopp Eget avlopp Kommunalt avlopp Ledningsnät, anslutning till fastighet - avlopp Dagvatten Grundvatten Buller och luftkvalitet Buller Gränsvärden och mätningar - buller och luftkvalitet Luften utomhus Vedeldning Tomgångskörning Energi och uppvärmning Rådgivning och tips - energi och uppvärmning Vindkraft Uppvärmning Fjärrvärme Värmepump - energi och uppvärmning Energiplan Laddstationer, elbilar Brandskydd, sotning Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete Brandvarnare, brandsläckare Sotning Kaminer och eldstäder - sotning Brandskyddskontroller Sota själv Eld utomhus Fyrverkerier Kemikalier Livsmedel och hälsa Djur och lantbruk Naturvård, parker Samhällutveckling och hållbarhet Samhällutveckling och hållbarhet Samhällutveckling och hållbarhet Samhällutveckling och hållbarhet
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *