Torsby kommun
Torsby kommun

A - Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Förskola och barnomsorg Avgifter och regler - förskola och barnomsorg ansök och säg upp plats, barnomsorg, dagisplats, förskoleplats, Förskola Forsbacken Förskola Junibacken Förskola Kvisten Förskola Kyrkbacken Förskola Lillhem Förskola Skogsbacken Förskola Snickerboa Förskola Solbacken Förskola Stjernebacken Förskola Sörgården Förskolan Tingsbacken kvällsomsorg Öppna förskolor Grundskola Aspeds skola Frykenskolan Holmesskolan Kvistbergsskolan Fritidshem, Kvistbergsskolan Oleby skola Stölletskolan Transtrands friskola Östmarks skola Val av skola, anvisad plats Lov och ledigheter - grundskola Gymnasium Val och antagning - gymnasium Val och antagning - gymnasium Val och antagning - gymnasium Ekonomi, studiebidrag Skolmat gymnasiet Särskola Musikskola, kulturskola Vuxenutbildning, komvux Särskilda behov, extra stöd inom skolan Elevhälsa ELSA i Värmland Mobbning, trygghet, säkerhet Inneboende, inackordering - skolan Studie- och yrkesvägledning Försäkringar inom skolan Modersmål, hemspråk Starta enskild förskoleverksamhet Miljö i skolan Praktik i skolan Klagomål på förskola eller skola Klagomål på förskola eller skola Akut hjälp, krishantering Krismottagning för kvinnor och män Trygg och säker Räddningstjänst Riskobjekt - trygg och säker Informationssäkerehet i hemmet Konsumentvägledning, konsumentrådgivning, rådgivning Socialbidrag, ekonomiskt bistånd Budget- och skuldrådgivning God man God man - att bli God man - du som är God man - vem kan få? God man - för ensamkommande barn Förvaltare Förmyndare Överförmyndare Invandring och integration Flyktingsituationen Flyktingmottagning - hur går det till? Ensamkommande barn och ungdomar Vilket stöd kan man få Tolk Arbete SFI, Svenska för invandrare och samhällsorientering Så kan du hjälpa flyktingar Misstanke om barn som far illa Hjälp till barn och unga Reflexen Ungdomsmottagning Alkohol-, narkotika-, dopning-, tobaks- och brottsförebyggande Tobaksfri Duo Stöd till familjen Familjerådgivningen Separation, skilsmässa Adoption Faderskap Kontaktfamilj, fosterhem Gifta sig Hjälp i hemmet Hemtjänst Mat, matdistribution Trygghetslarm Hjälpmedel Bostadsanpassning Trygghetsboende Trygghetsboende Bograngen Klarastrand - trygghetsboende Valbergsgården - trygghetsboende Mätt o Go Gruppboende Äldreboende Färdtjänst Psykisk ohälsa Sexuella övergrepp Personligt ombud - psykisk funktionsnedsättning Funktionsnedsättning, handikapp LSS och LASS, Stöd och service Personlig assistent - LSS/LASS Tillgänglighet Äldre Vilket stöd kan man få? - äldre Daglig verksamhet för dementa Demens Sjukvård och tandvård Ansvarfördelning kommun och landsting - sjukvård och tandvård Hemsjukvård Rehabilitering Tandvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Folkhälsoarbete Missbruk Stödgrupper för alkohol Missbruk Våld och hot Dödsboanmälan Överklaga beslut inom socialförvaltningen Överklaga beslut inom socialförvaltningen Turism, att besöka Torsby Bibliotek Läsa och låna böcker Bokbussen Simhallar, badhus Sysslebäcksbadet TorsbyBadet Fotbollsplaner Hallar och idrottsanläggningar Idrottshallar Frykenhallen GA-hallen Holmeshallen Olebyhallen Stjernehallen Stöllethallen Östmarkshallen Ishallar Skidtunnel Boka lokal, hur går det till? - idrott, motion och friluftsliv Sport- och idrottsaktiviteter Badplatser Båtar och hamnar Cykling Elljusspår Fiske och jakt Hundrastgårdar Lägergårdar Naturområden Ridning Skidåkning Skridskoåkning Skridskoåkning Torsby Testlabb Kultur Barn- och ungdomskultur Biografer, film Musik och teater Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Stöd, bidrag och stipendier - kultur Höstglöd Skrivartävlingen Arkiv, kommunens historia Kommunala och enskilda arkiv Bildarkiv Släkt- och hembygdsforskning Lokalhistoria Bygdegårdar och lägergårdar Fritidsgården i Torsby Fritidsgården i Stöllet Fritidsgården i Likenäs Fritidsgården i Sysslebäck Möten och konferenser - upplev och göra Föreningsregister Lotteritillstånd Bidrag, stöd och stipendier - föreningar Bilda förening Ung i kommunen Ungdomars inflytande Sportlov Sportlov Bostadsförmedling Lediga lägenheter Privata hyresvärdar och mäklare Lediga tomter Klara krisen Kommunens fastigheter Hyresgäst hos kommunen Boendemiljö Radon Offentliga lokaler Tillgänglighet - bostäder och offentliga lokaler Tillgänglighet - bostäder och offentliga lokaler Adresser och namnsättning Bygga nytt, ändra eller riva Bygglovsprocessen Svartbygge, olovligt byggande Grannars möjlighet att påverka byggen Avgifter, taxor - bygga nytt, ändra eller riva Villor och flerfamiljshus Kaminer och eldstäder Altan, uteplats, pool, skärmtak Mur och plank Friggebod, attefallshus Garage, carport, förråd Komplementbyggnader Riva, rivningslov Marklov Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer Bryggor och sjöbodar Strandskydd Ovårdade tomter Fastigheter och lantmäteri Fastighetsregister Riksintressen Lantmäteri Förrättningar, avstyckning Servitut översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser, sammanhållen bebyggelse ÖP2010 ÖP 2010 ändring Översiktsplan Fördjupad översiktsplan Torsby Oleby Översiktsplan Översiktsplan Detaljplaner och områdesbestämmelser Detaljplan Bergsäng 1:93 Bostäder Boende Bergsängsbacken Detaljplan Branäs Hjorten Detaljplan Branäs Hjorten Lagakraft laga kraft detaljplan gällande detaljplan detaljplaner Detaljplan torsby 1:98 toriarondel trafikplats toria Detaljplan för Kv. Dammbacken, Ragvaldsgården, Tingsbacka och Kilen Tigshusparken tingshuset Detaljplan Info-Center infocenter Torsby 1:345 Detaljplan Vestre "Vasserud 3:33" Vasserud Industri Detaljplan "Västanvik 1:396" Konsum Bilservice Mack Bensinstation centrum Detaljplan Trasten 14 bostad bostäder Detaljplan "Torsby 4:23" Fridhem Småbåtshamn Fritidsområde Västanå 1:65 Handel ICA "Torsby 4:33" Torsby 4:33 Lokstallet Museum Räddningstjänsten Detaljplan Frimärksplan Alen 26 och 27 Holmesskolan "Torsby 4:1" Torsby 4:1 Bilverkstad Vatten och avlopp Avgifter - vatten och avlopp Dricksvatten Eget dricksvatten Kommunalt dricksvatten Vattenmätare, installation av Vattenskyddsområde Avlopp Eget avlopp Kommunalt avlopp Ledningsnät, anslutning till fastighet - avlopp Dagvatten Grundvatten Frimärksplan "Västanvik 1:577" Västanvik 1:577 bostad Kajshedskrysset Östmarkskrysset "Torsby 1:265" Torsby 1:265 Jysk Dollarstore Enen "Torsby 1:265" Torsby 1:265 Torsbybostäder bostäder Hammaren "Torsby 4:44" Torsby 4:44 Torsbybostäder bostäder Detaljplan Björnen Vargen Branäsberget Detaljplan Svenneby 1:325 Torsby Camping Detaljplan Branäsdalen centrum service "Branäs 4:22 m fl" Branäs 4:22 butik restaurang lodge konferens hotell Detaljplan Långberget Fritidshus "Hole 1:94 ,m fl (Grönbenan)" Grönbenan Hole 1:94 Detaljplan Branäs 1:44 fritidshus "Branäs 1:44 m fl (Boet)" 1:4 Branäsdalen Detaljplan Branäsberget fritidshus "Branäs 4:52 m fl (Ljunghyllan)" 4:52 Branäs restaurang lodge spishyllan Detaljplan "Hole 1:39 (Eggsjön)" Hole 1:39 Eggsjön fritidshus Detaljplan Branäsberget centrum service "Branäs 4:22, 4:113" Branäs 4:22 4:113 butik restaurang lodge konferens Detaljplan "Multtjärn delar av 1:20 och 1:22 (Mattilamäki)" Multtjärn 1:20 och 1:22 Mattila Mattilamäki fritidshus Detaljplan "Hole 1:94" Hole 1:94 Björnbrodden "Älgkronan" fritidshus Detaljplan "Branäs 4:22" Branäs 4:22 Älgen "Älgkronan" fritidshus Detaljplan "Branäs 4:112" Branäs 4:112 Älgen "Älgen norr" Detaljplan Långberget fritidshus "Hole 1:94" Hole 1:94 "Västra Långberget" Branäs 7:1 Hjorten Byggnadsplan Ambjörby Detaljplan Branäs Hjorten Detaljplan Branäs Hjorten Detaljplan Branäs Hjorten Detaljplan Branäs Hjorten Detaljplan Branäs Hjorten Detaljplan Branäs Hjorten Detaljplan Branäs Hjorten Detaljplan Branäs Hjorten Detaljplan Branäs Hjorten Detaljplan Branäs Hjorten Detaljplan Branäs Hjorten detaljplan områdesbestämmelser planbesked Så kan du påverka - översiktplan och detaljplaner Dammhaveri Klarälven Avfall och återvinning Avgifter och regler, abonnemang - avfall och återvinning Faktura VA/sophämtning Sophämtning - avfall Sophämtningsdagar Källsortering och återvinning Kompostering av hushållsavfall Återvinningscentraler Återvinningsstationer Sopsorteringsguide Möbelreturen second hand Farligt avfall Slam och latrin Håll Torsby rent Buller och luftkvalitet Buller Gränsvärden och mätningar - buller och luftkvalitet Luften utomhus Vedeldning Tomgångskörning Energi och uppvärmning Rådgivning och tips - energi och uppvärmning Vindkraft Uppvärmning Fjärrvärme Värmepump - energi och uppvärmning Energiplan Brandskydd, sotning Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete Brandvarnare, brandsläckare Sotning Kaminer och eldstäder - sotning Brandskyddskontroller Sota själv Eld utomhus Fyrverkerier Kemikalier Bilen - kemikalier Hushållet - kemikalier Köldmedier - kemikalier Livsmedel och hälsa Livsmedel Hälsoskydd Magnetfält Djur och lantbruk Husdjur Hundar och katter Ormar Djur som inte är sällskapsdjur Skyddsjakt Skadedjur Naturvård, parker Bostadsnära skog Fälla träd Jaktarrende Allemansrätten Samhällutveckling och hållbarhet BID, platsutveckling Klimat, miljö och hållbarhet Miljömålsprogram Bredband och IT Bredbandsutbyggnad IT-infrastruktur IT-infrastruktur Buss, båt och tåg Torg och gator Trafikregler och säkerhet Cykling och cykelvägar Parkering Parkeringsplatser, allmänna Parkeringstillstånd Flytt av felparkerade fordon Gator Vägarbeten Säkerhet vid vägarbete Framkomlighet Häckar och buskage Belysning Namnsättning av gator, adresser Transportdispens Transport, villkor för Omlastningsterminal Vägsamfälligheter - glesbygd Gräva och schakta: Tillstånd Torg och allmänna platser Tillstånd och regler, kommuns mark Lekplatser Parker och grönområden Planteringar Renhållning och snöröjning Renhållning och snöröjning - fastighetsägarens ansvar Städning av gator och trottoarer Snöröjning och sandning Papperskorgar och skräp Papperskorgar och skräp Företag, stöd och rådgivning Rådgivning och stöd - företag Aktiviteter för företag Starta företag Näringslivsprojekt Nätverk för företag Flytta ditt företag Utveckla ditt företag Utbildning - företag torsby Utveckling AB torsby Utveckling AB Näringslivsundersökningar Fakta om näringslivet Mark och lokaler Bygga eller riva Lokaler, kommunala Industritomter Försäljningsklara tomter - industritomter Tillstånd, regler och tillsyn Alkohol Avfall Brandfarlig vara Brandskyddsdokumentation Buller Bygglov Cistern Djurhållning och lantbruk Folköl Hygienlokaler Köldmedier Livsmedel Miljöfarlig verksamhet Receptfria nikotinläkemedel Sanering av PCB Tobak Torghandel Ventilationskontroll Upphandling och inköp Konkurrensutsatt verksamhet Pågående upphandlingar Gällande avtal Regler för upphandlingar Inköp, regler och policy - upphandling och inköp E-handel, e-faktura Arbetsmarknad Lediga jobb i kommunen Lediga jobb i kommunen Lediga jobb, vikarier till barnomsorg och skola Lediga jobb, vikarier till LSS, vård och omsorg CV-projektet Arbete för ungdomar Arbete för nyanlända Praktik och arbetsträning Fritidsbanken Gnistan JobbCenter Mätt o Go Möbelreturen Ung i Torsby Arbetsmarknadsprojekt Arbetslöshet Arbetslöshet Kommunfakta Valresultat, mandatfördelning Ekonomi Autogiro och e-faktura Bidrag, stöd, stipendier, fonder Stipendier och fonder Skattekollen Skattesatser Kartor Kartor Befolkningsstatistik Regler och styrande dokument Vision 2020 Ordningsregler Policys och styrdokument Kommunens organisation Hur fungerar en kommun? Förtroendevalda Kommunalråd och oppositionsråd Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges sammanträden Fullmäktigeberedningar Medborgar- och demokratiberedning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Restaurang Skogsstjärnan Nämnder och förvaltningar Barn- och utbildningsnämnden Sammanträden, Bun Krisledningsnämnden Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Socialnämnden Socialnämnden Revisorer Rådgivande organ Lokala Förebyggande Rådet Medborgarlöften Tillgänglighetsrådet Pensionärsrådet Ungdomsrådet Bolag och stiftelser Dialog och synpunkter Synpunkter och klagomål Medborgarförslag Medborgarbudget, projekt, U-decide, delaktighet Medborgarbudget, projekt, U-decide, delaktighet Tingshusparken, rösta om Medborgarbudget, projekt, U-decide, delaktighet Tingshusparken Möten, ärenden, handlingar, protokoll Möten, ärenden, handlingar, protokoll Ärendelistor och protokoll Ärendelistor och protokoll 2010-2015 Diarium och arkiv Postlista Hur kan du använda diariet? Regler för sekretess Arkiv Kungörelser Överklaga beslut, rättssäkerhet Allmän (offentlig) handling Anslagstavla, officiell Överklaga beslut PuL Jämför service i verksamheter Jämför service - förskola, skola Öppen data, jämför oss med andra kommuner Mänskliga rättigheter Tillgänglighet Internationellt arbete EU och projekt Nyheter om EU EU och bidrag Nyheter om EU Pågående projekt - EU Avslutade projekt - EU Nätverk och vänorter Press- och informationsmaterial Bilder Torsby Nu Torsby Nu Torsby Nu Radio Fryksdalen Torsby i media Öppettider Öppettider på kommunkontor, socialkontor m.fl. Klämdagar
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *