Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Sofia Dahlström
  • samhällsplanerare
  • Telefon: 0560-160 88
  • Mobil: 073-210 35 36
  • E-post: sofia.dahlstrom@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förslag till Vindbruksplan 2018

Året 2014 tog Torsby kommun fram ett förslag till vindbruksplan. Efter det har ett samråd och en utställning av planen genomförts. Nu, i maj 2018, pågår sammanställning av inkomna yttranden . Det kallas för ett utställningsutlåtande.

I samrådet om förslag till vindbruksplan 2014 föll det ena området efter det andra bort. Slutligen fanns endast två områden kvar som bedömdes lämpliga för vindkraft. Därmed fick planarbetet vila.

Men i och med att ett företag under 2017 visat intresse för etablering av vindkraft återupptogs arbetet med en vindbruksplan. Det gäller dels Mangslidberget i väster och dels ett området väster om Ripfjället i Malung-Sälens kommun. En del av området finns inom Torby kommun.

I stället för att peka ut områden lämpliga för vindkraft gör nu kommunen tvärtom och anger i planförslaget i stället områden där kommunen anser det olämpligt att etablera vindkraft, detta med hänsyn till friluftslivet, besöksnäringen, finnskogskulturen samt flygets hinderfrihet. På en karta markeras tre ”stoppområden”, A, B och C.

Tre stoppområden

  • Område A omfattar Finnskog i väster med stora kultur- och friluftsintressen. Finnskogen prioriteras genom att till exempel Mangslidberget inte bedöms lämpligt för etablering av vindkraft.
  • Område B ska skydda flygets intressen (Torsby flygplats) och
  • område C friluftsintressen vid Långberget och Granberget i norr.

Torsby kommun ser annars allmänt positivt på att vindkraft etableras också i Torsby kommun. Torsby kommun tar i den här vindbruksplanen inte ställning till etablering i de områden som finns utanför utpekade stoppområden för vindkraft, i planen kallas dessa för "övriga områden".

Vindbruksplanen kommer att utgöra ett viktigt komplement till översiktsplanen, ÖP 2010. Vindbruksplanen är en så kallad tematisk "fördjupad översiktsplan" - FÖP. Den behandlar ett tema med rekommendationer för markanvändning för etablering av vindbruk.

I plan- och bygglagen regleras hur planering ska gå till, planprocessen liksom hur du med dina synpunkter kan påverka planeringen.

Samrådshandlingar från 2014

Hur har granskningshandlingen påverkats av samrådet? Samrådshandling och samrådsredogörelse ligger till grund och är underlag för den nya Vindbruksplanen som nu har granskats.

Granskning

I planprocessen följer efter samråd en bearbetning av ett planförslag så att de som tagit del av eller deltagit i samråd kan avgöra hur samrådet påverkat planförslaget. Alla kommunmedlemmar kan ta del av processen som kallas utställning - men numera benämns granskning.

Granskning har pågått till och med den 7 maj 2018 då yttrandetiden gick ut. Arbetet med att redovisa vilkas synpunkter som kommit in har påbörjats. Ett granskningsutlåtande kommer att publiceras här så snart det är färdigt. I utlåtandet kommenteras de inkomna synpunkterna och där anges också eventuella ändringar som ska göras i handlingarna innan den fördjupade översiktsplanen kan antas av kommunfullmäktige.

Antagande

När granskningsutlåtandet är färdigt kommer den överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt plan- och bygglagen.

Därmot om planen ändras väsentligt efter utställningen ska den enligt 3 kap 18 § i PBL ställas ut för granskning igen.

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen till att höra av dig till oss:

Samhällsplanerare Sofia Dahlström, tfn 0560- 160 88 / e-post sofia.dahlstrom@torsby.se eller
Stadsarkitekt Torbjörn Almroth, tfn 0560 -160 20 / e-post torbjorn.almroth@torsby.se

Ärendenummer 

KST 2018/81

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *