Torsby kommun
Torsby kommun

Översiktsplan och detaljplaner

I alla Sveriges kommuner finns översiktlig planering av hur man ska använda marken i kommunerna i sin helhet.  För mer detaljerad planering tar kommunen fram detaljplaner och områdesbestämmelser.

Fysisk planering, samhällsplanering är inget nytt!

Planläggning av mark för bebyggelse har i Sverige pågått sedan medeltiden men lagstiftningen i Sverige går tillbaka till 1734. År 1874 stadgades att alla städer skulle ha en stadsplan.

Behovet av planering har alltså funnits länge. För att samhällen och större områden som kommuner, län, regioner skall utvecklas på ett bra sätt måste det finnas planering.

Alltsedan människan blev bofast och allt fler hus bildade byar och städer har vårt samhälle blivit mer och mer komplicerat. Behovet av lagstiftning inom samhällsplanering, har allt eftersom befolkningen ökat och den tekniska utvecklingen snurrar på, ökat i motsvarande takt. Olika motstridiga intressen måste ibland vägas mot varandra genom planläggning.

Planeringen handlar om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter. Samhällsplanering, eller fysisk planering som det också kallas, görs översiktligt för hela kommunen likaväl som planering för olika markanvändning för enstaka eller flera fastigheter, detaljplan, eller ett område där bebyggelsen behöver behöver skyddas eller begränsas med områdesbestämmelser.

Vad finns de för olika sorts planering i kommunerna?

Begrepp som stadsplan, byggnadsplan och avstyckningsplan infördes i den gamla byggnadslagen men dessa typer av planer "försvann" då den nya plan- och bygglagen (PBL) kom 1987. Nu gäller inom samhällsplaneringen begreppen översiktsplan, fördjupad översiktsplan med tema som t.ex. vindkraft eller fördjupad översiktsplan för ett begränsat geografiskt område t.ex. Torsby/Oleby, detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse.

Översiktsplanering

Översiktsplan ÖP 2010

En kommuntäckande Översiktsplan (ÖP) är den långsiktiga visionen för kommunens utveckling och ger vägledning och rekommendationer inför beslut om till exempel planering ny bebyggelse och infrastruktur. Aktualiteten för en ÖP avtar med åren. Förutsättningar ändras med ny lagstiftning eller helt enkelt att händelser som påverkar inte kunnat förutses i gällande översiktsplan. Då blir det angeläget att antingen göra en ny ÖP eller åtminstone kontrollera hur aktualiteten hos olika delar av planen. Med tillägg och strykningar kan den gällande planen aktualiseras. Ny plan eller aktualitetsförklaring ska göras vart fjärde år. Ett sådant arbete pågår.  

Fördjupad översiktsplan

Ibland blir det i områden, särskilt i tätorterna, alltför plottrigt att på en kommuntäckande karta få plats med allt. Inom sådana områden kan man upprätta en Fördjupad översiktsplan (FÖP), t.ex. för någon av kommunens tätorter. Utvecklingen av tätorterna sker också snabbare och mer genomgripande än utvecklingen på landsbygden vilket också motiverar att en FÖP tas fram.

Tematisk översiktsplan

På senare år har man i planeringen börjat använda begreppet fördjupad tematisk översiktsplan. Den är precis som ÖP kommuntäckande men behandlar bara ett enda tema. Temat kan vara planering för vindkraft, vandringsleder, områden för LIS - landsbygdsutveckling i strandnära läge m.m.

Detaljplan

För områden där många det finns många olika intressen som ska avvägas mot varandra, kommunala och regionala intressen, enskilda byggares mot allmänna intressen, krav på gator, gång- och cykelvägar, vatten och avloppsförsörjning etc. förutsätts mer detaljerad planering. 

Detaljplanering pågår kontinuerligt så länge vårt samhälle förändras - pågående detaljplanering. I genomsnitt cirka fem detaljplaner per år får lagakraft, d.v.s. börjar gälla - gällande detaljplaner.

Genom detaljplan regleras på en plankarta detaljerade bestämmelser om hur marken får användas. Exempel är hur mycket på tomten man får bygga och var byggnader får placeras.

Det behövs inte i alla lägen att man gör en helt ny detaljplan för att förändra bestämmelser om vad som får byggas. Det kan räcka med att den gällande planen får fortsätta att gälla som "underliggande plan" men att samråd och granskning görs av ett begränsat antal ändringar som tillförs den ursprungliga planen. Det är bara ändringarna som sedan gås igenom i planprocessen.

Områdesbestämmelser

En enklare form av planering görs mer för att bevara än att utveckla ett område alternativt begränsa byggrätten för fritidshusområden. Torsby kommun har infört områdesbestämmelser i syfte att bevara kulturmiljöer- gällande områdesplaner.

Sammanhållen bebyggelse

Detta begrepp används för, av nämnden utpekade, områden som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser men där man ändå behöver reglera byggnationer med hänsyn till exempelvis grannar och trafikmiljö. De som handlägger bygglov kan se de utpekade områdena markerade på karta.

Mer information finns hos Boverket

Fysisk planering med ÖP, FÖP, Tematiska ÖP, detaljplaner och områdesbestämmelser ska genomföras enligt bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL). Genom planeringsprocessen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra likaväl som enskildas rättigheter ska kunna beaktas i en sätt att arbeta, en planprocess, som är öppen och demokratisk. Detta och mycket mer finner du på boverket.se.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen