Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Planprocessen

Arbetet med detaljplaner och områdesbestämmelser ska göras enligt bestämmelser i plan-och bygglagen för att säkerställa en demokratisk process där berörda ges möjlighet att påverka.

Hur tas planerna fram?

Planering från idé till antagande av planer är öppen och demokratisk. Hur processen går till regleras i plan- och bygglagen.

För att få påbörja en planläggning av detaljplaner eller områdesbestämmelser behöver en exploatör förts ansöka om planbesked. Ansök om planbesked här. Inom 3 månader efter inkommen ansökan ska politiskt beslut tas om planbesked. Vid posetivt besked kan planarbetet påbörjas. Därefter finns tre möljliga förfarande. Det vanligaste är så kallat standardförfarande, men beroende på förusättningar kan processen förenklas eller utökas (se illustration nedan)

Planprocessen

Planprocessen

Hur kan jag påverka?

Du som har synpunkter på en plan kan lämna dessa under planprocessens gång, framförallt i samband med samråd och granskning.

Efter beslutet om antagande tagits och efter att beslutsprotokoll justerats avvaktar man tre veckor. Om ingen överklagat planen under dessa tre veckor vinner planen laga kraft, d.v.s. börjar att gälla. Denna period är sista tillfället för dig att påverka planeringen. Under de tre veckorna får bara de som tidigare yttrat sig skriftligen och deras synpunkter inte har tillgodosetts rätt att överklaga planen.

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson tfn 0560-160 18 eller stadsarkitekt Evelina Palm tfn 0560-160 20.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: