Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Per-Arne Lövqvist
 • GVA-ingenjör
 • Tfn: +4656016212
 • Mobil: +46706407612
 • E-post: per-arne.lovqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ombyggnation Östmarkskorset

Fyrvägskorsningen Östmarkskorset på E45/E16 har ur trafiksäkerhetssynpunkt bedömts som bristfällig av Trafikverket och Torsby kommun. Trafikverket bygger därför nu om den befintliga fyrvägskorsningen till två säkrare trevägs-korsningar, vilket innebär att den nya infarten från E45/E16 till Torsby centrum flyttas cirka 250 meter söderut. Torsby kommun bygger samtidigt om och drar nya anslutande gator från E45/16 in till centrum. De nya och ombyggda vägarna och gatorna beräknas vara klara till sommaren 2022.

Karta som visar det område som berörs vid ombyggnationen av Östmarkskorset.

Ny infart till Torsby centrum

Den nuvarande infarten/utfarten till/från Torsby centrum vid fyrvägskorsningen, Östmarkskorset, vid E45/16, byggs bort och blir en trevägskorsning norrut, söderut och västerut. Samtidigt byggs en trevägskorsning cirka 250 meter söderut, med infart till Torsby centrum (den blåstreckade ytan på kartan här intill). Den lilla rödgrå gatusträckan på kartan, som visar den befintliga infarten till Torsby centrum, så som det ser ut i dag, försvinner alltså. Den södra trevägskorsningen vid E45/E14 kommer att ha separata körfält för svängande trafik från och till alla tre håll.

Två vägbyggprojekt i samarbete för bättre trafiksäkerhet

Vägbygget som sker på E45/E16 ägs av Trafikverket och medfinansieras av Torsby kommun med
50 %. Trafikverket ansvarar för de blåmarkerade vägfälten på kartan. De grå gatufälten på kartan är Torsby kommuns ansvar, den grå gatan som ansluter till södra trevägskorsningen vid E45/E16 är således Torsby kommuns eget vägbyggesprojekt.

Torsby kommuns medfinansiering i Trafikverkets om- och nybygge av vägarna motiveras av den lokala nyttan det ger för oskyddade trafikanter, till exempel de som går, cyklar, rider, åker moped eller motorcykel, att röra sig till och från handelsområdet. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för såväl bilister som oskyddade trafikanter i området.

Vi är glada att vi och Trafikverket nu är i gång med om- och nybygget av E45/E16 och den anslutande gatan. Vi har arbetat en del med att hitta synergieffekter i väg- och gatuplaneringen inför det här projektet eftersom vi sannolikt kommer att få se ytterligare byggnationer i form av både handel och bostäder i området. Då är det bra om vi vägt in det redan i det här läget. Trafikverket kommer också att göra justeringar i sitt vägområde, för att förbättra på- och avfarterna mellan väg 947 och E45/E16, säger Henrik Johansson, gatuchef, Torsby kommun.

Stora volymer material

Det är stora volymer material som schaktats bort och placerats om. En del av materialet har återanvänts i vägbyggnationen och en del av det används till att fylla upp områden som enligt detaljplanen är möjlig för exploatering.

Ny infart öppnad för trafik

Den nya infarten från E45/E16 öppnades för trafik måndagen vecka 37. På Östmarksvägen mot Torsby centrum kommer det fortsatt vara begränsad framkomlighet då kommunen kommer påbörja byggnationen av en gång- och cykelväg.

Under hösten fortsätter arbetet med ombyggnationen av E45/E16, den delen ansvarar Trafikverket för.

Bilden visar vägmaskiner som jobbar med att färdigställa den nya infarten från väg E45.

Foto: Dan Johansson

Bilden visar vägmaskiner som jobbar med färdigställandet av den nya infarten från väg E45 till Torsby centrum.

Foto: Dan Johansson

Bilden visar material från sprängningen av kullen vid Östmarkskorset.

Bearbetning pågår av materialet från sprängningen av berget i kullen. Foto: Dan Johansson

Torsby kommuns gatuchef Henrik Johansson och mättekniker Dan Johansson på kullen mellan E45-E16 och Östmarksvägen. Foto Ulrika Andersson

Innehållsansvarig: Per-Arne Lövqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen