Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vedeldning

Felaktig vedeldning utgör en hälsofara med utsläpp av bl.a. kolmonoxid, oförbrända kolväten samt partiklar.

Partiklarna är det som utgör den största hälsofaran då höga partikelhalter ger upphov till hjärt- och kärlsjukdomar i luftvägarna samt cancer. Astma och andra luftvägssjukdomar förvärras ofta av höga partikelhalter. Utsläpp från vedeldning bidrar också till bildning av marknära ozon. En dålig förbränning kan även resultera i luktolägenheter för närboende.

Naturvårdsverket ger råd

För att minska utsläppen från vedeldning har Naturvårdsverket och Energimyndigheten tagit fram råd för vedeldning riktade till hushåll.

Läs mer om vedeldning på Naturvårdverkets hemsida.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens vedeldningspolicy

Miljö- och byggnämnden har antagit en policy för vedeldning i kommunen och den ser ut så här:

 • Normalt krävs att en miljögodkänd panna anpassad för vedeldning är installerad för att en störningsfri drift ska kunna upprätthållas. Så kallade kombipannor som eldas med ved ger inte en fullständig förbränning.
 • All eldning bör ske med god lufttillförsel (primär- och sekundärspjäll ska vara öppna) så att en så fullständig förbränning som möjligt erhålles. Så kallad pyreldning orsakar med stor sannolikt fortsatta störningar. För att eldningen ska kunna ske med god lufttillförsel krävs att pannrummet har en fungerande ventilation med tillräcklig tilluft.
 • Alla fastbränslepannor med manuell bränsletillförsel och som under en längre eller kortare tid används som uppvärmningskälla för värme eller varmvatten, bör vara försedda med ackumulatortank. Ackumulatortanken bör dimensioneras efter husets uppvärmningsbehov och pannans kapacitet, så att max två eldningstillfällen/vedinlägg per dag är tillräckligt för huset uppvärmning
 • En riktig sammankoppling mellan panna och ackumulatortank med styrning av laddningen av ackumulatortanken bör vara installerad.
 • Ved och annat bränsle bör vara torrt med en högsta fukthalt på 20-25 % om inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för annat.
 • Ingen eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor, gamla byggrester, rivningsvirke eller liknande material får förekomma.
 • Eldningen bör ske med hänsyn till grannar. Man bör undvika att elda vid kraftig inversion eller då grannarna till exempel hänger tvätt.

Handläggning vid klagomål enligt miljöbalken

Om det kan konstateras olägenheter t ex i form av lukt kan fastighetsägaren föreläggas att låta skorstensfejarmästaren eller annan med vvs-kompetens besiktiga anläggningen samt redovisa de åtgärder som vidtagits till miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Om det efter skorstensfejarmästarens genomgång och vidtagna åtgärder kan konstateras att olägenheterna kvarstår kan nämnden besluta om eldningsförbud eller tidsbegränsning av eldningen.

Anmälan enligt plan och bygglagen vid installation eller väsentlig ändring

Vid väsentlig ändring av bränsleslag (exempelvis byte från olja till ved eller pellets) eller installation av en eldstad krävs en anmälan till miljö- och byggnämnden (blanketten "Anmälan enligt plan och bygglagen" hittar du här).

Vid anmälan om installation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler krävs att dessa ska vara miljögodkända (uppfyller utsläppskraven i Boverkets föreskrifter) och att de är rätt installerade. Kraven på miljögodkänd panna gäller även utanför tätortsområdena. I en eventuell kontrollplan dokumenteras det genom ett sakkunnighetsintyg att installations- och funktionskontroll utförts samt att brukaren getts drift- och skötselinstruktioner. Krav vad gäller övrig teknik som krävs för att en god förbränning ska ske ställs dock inte men förhoppningsvis installeras en fullgod anläggning då en ny panna installeras.

På befintliga uppvärmningsanläggningar ställs inga krav så länge som klagomålsärenden ej inkommer till miljö-, bygg och räddningsnämnden.

Sotning och brandskyddskontroll

Kommunerna har ansvar för att alla sotningspliktiga objekt sotas och kontrolleras ur brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Skorstensfejarmästaren utför sotning och kontroll av brandskyddet i eldstäder, fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler. Brandskyddskontroll genomförs regelbundet och beroende på hur mycket eldstaden används. Vid nyinstallation eller ändringar av eldstäder eller rökkanaler görs en så kallad installationsbesiktning. Skorstensfejarmästaren ger även den enskilde fastighetsägaren råd om vedeldning.

Om du vill veta mer om vedeldning

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: